Galatiyaliklarga maktub 5 bob

1 Masih ozodlik ato etadi. 16 Ruh yetakchiligida hayot kechiring.

1 Bizga erkinlik berish uchun Masih bizni ozod qildi. Endi shu erkinlikni mahkam tutinglar, qaytadan qullik bo‘yinturug‘ini taqmanglar.
2 Mana, men, Pavlus, sizlarga aytyapman: agar sizlar sunnat qilinsangiz, Masih sizlarga hech qanday foyda keltirmaydi.
3 Sunnat qilinadigan har bir odamga yana ta’kidlab aytaman: u butun qonunni bajarishga majburdir.
4 Sizlar, qonunni bajarish bilan o‘zimizni oqlaymiz, deb Masihdan ajraldingizlar va o‘zingizni Xudoning inoyatidan mahrum qildingizlar.
5 Bizlar esa Ruhga tayanib, Xudo bizni imonimiz tufayli solih, deb e’lon qilishini intizorlik bilan kutyapmiz.
6 Iso Masihga tegishli bo‘lganlar orasida sunnat qilingan, qilinmaganlikning hech ahamiyati yo‘q. Faqatgina mehr–muhabbat orqali ifodalangan imonimiz muhimdir.
7 Sizlar imon yo‘lida olg‘a qadam bosayotgan edingiz. Xo‘sh, haqiqatga quloq solishingizga kim xalaqit berdi?
8 Albatta Xudo emas! Uning O‘zi sizlarni da’vat qilgan–ku!
9 Esingizda bo‘lsin, ozgina xamirturush butun xamirni achitadi!
10 Ishonamanki, sizlar bu xususda boshqacha fikr qilmaysizlar. Bu ishonchni Rabbimiz Isoning o‘zi menga berdi. Ammo sizlarning fikringizni chalg‘itayotgan, kim bo‘lishidan qat’iy nazar, jazosini oladi.
11 Birodarlar, bordi–yu, men hamon sunnatni targ‘ib etayotgan bo‘lganimda edi, quvg‘inlarga duchor bo‘lmagan bo‘lardim. Bunday holda Iso Masihning xochdagi qurbonligi haqidagi targ‘ibotim hech kimning jahlini chiqarmasdi.
12 Qaniydi, sizlarni chalg‘itayotganlarning o‘zlari birato‘la bichilsa!
13 Ey birodarlar, sizlar ozod hayot kechirishga da’vat qilingansizlar. Lekin bu o‘zingizning xudbin istaklaringizga erk berish degani emas, aksincha bir–biringizga muhabbat bilan xizmat qilinglar, deganidir.
14 Axir, qonun: “O‘zgani o‘zingizni sevganday seving”, degan gapda mujassam.
15 Ehtiyot bo‘linglar! Hadeb tishlashib, g‘ajishavermanglar, bo‘lmasa oxiri bir–biringizni yeb bitirasiz!
16 Yana shuni aytayin: Ruh yetakchiligida hayot kechiring, shunda xudbin istaklaringizni qondirmaysiz.
17 Axir, o‘shanday insoniy istaklar Ruhga qarshi, Ruhning istaklari esa insoniy xudbin istaklarga qarshidir. Bularning ikkalasi bir–biriga qarshi, shuning uchun sizlar xohlaganingizni qila olmaysizlar.
18 Ammo Ruh sizni boshqarsa, siz qonunning amri ostida emassiz.
19 Xudbin istaklarga erk berish quyidagilarni keltirib chiqarishi hammaga ayon: fahsh–zino, harom–harishlik, axloqiy buzuqlik,
20 butparastlik, folbinligu issiq–sovuq qilishlar, dushmanlik, janjalkashlik, rashk, jahldorlik, g‘alamislik, nizolaru har xil guruhlarga bo‘linish,
21 baxillik, ichkilikbozlik, aysh–ishratga berilish va shularga o‘xshash ishlar. Sizlarni oldin ogohlantirgandim, yana ogohlantiryapman: bunday ishlarni qiluvchilar Xudo Shohligidan bahramand bo‘lmaydi.
22 Ruhning samarasi esa quyidagilardir: muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr–toqat, mehribonlik, ezgulik, ishonch,
23 muloyimlik va o‘zini tuta bilish. Bu xislatlarga qarshi biror qonun yo‘q.
24 Iso Masihga tegishli bo‘lganlar o‘zlarining xudbin istaklarini va ehtiroslarini xochga mixlab qo‘yganlar.
25 Ruh hayotimiz manbayi ekan, endi Ruhning yetakchiligi ostida hayot kechirishimiz lozim.
26 Shuhratparast bo‘lmaylik, bir–birimizni gijgijlamaylik, baxillik qilmaylik.