Rimliklarga maktub 16 bob

1 So‘nggi salomlar. 17 So‘nggi pand–nasihatlar va tilaklar.

1 Men Kenxreya shahridagi jamoatda xizmat qilayotgan opamiz Fivani sizlarga tanishtiray.
2 Sizlar Xudoning azizlarisiz, shuning uchun Rabbimiz Iso haqi Fivani mehmondo‘stlik bilan qabul qilinglar. U nimaga muhtoj bo‘lsa, yordam beringlar. Zero, u ko‘plarga, ayniqsa menga ko‘p yordam ko‘rsatgan.
3 Priskilla va Akilga salom ayting, ular men qatori Iso Masihning xizmatidalar.
4 Ular mening jonimni asrab qolish uchun o‘zlarini o‘lim xavfi ostiga qo‘ydilar. Nafaqat men, balki g‘ayriyahudiylardan iborat bo‘lgan jamoatlar ham ulardan minnatdorlar.
5 Ularning uyida yig‘iladigan jamoatga ham salom aytib qo‘yinglar. Asiya o‘lkasidagilar orasida birinchi bo‘lib Masihga imon keltirgan aziz do‘stim Yepenetga salom ayting.
6 Sizlar uchun ko‘p mehnat qilgan Maryamga salom aytinglar.
7 Birodarimiz Andronik va opamiz Yuniyaga salom aytinglar. Ular men bilan birga hibsda bo‘lgan qondoshlarim. Bu obro‘li havoriylar mendan oldin Masihga imon keltirgan edilar.
8 Rabbimiz Iso tufayli mening aziz do‘stim bo‘lib qolgan Ampliatga salom ayting.
9 Masih xizmatida hamkorimiz bo‘lgan Urban va aziz do‘stim Staxisga salom ayting.
10 Masihga sodiqligini isbotlagan Apellisga salom ayting. Aristovul xonadoniga ham salom aytib qo‘ying.
11 Qondoshim Hirodionga salom ayting. Narkis xonadonidagi Rabbimiz Isoga tegishli bo‘lganlarga ham salom aytib qo‘ying.
12 Rabbimizga jonu dillari bilan xizmat qilayotgan opalarimiz Trifena bilan Trifosaga salom aytinglar. Rabbimizga astoydil xizmat qilayotgan aziz opamiz Persisaga ham salom ayting.
13 Rabbimizning tanlangan xizmatkori Rufusga va menga onaday bo‘lib qolgan uning onasiga ham salom ayting.
14 Asinkrit, Flegon, Hermes, Patrovas, Harmaslarga va ular bilan birga bo‘lgan birodarlarga salom aytinglar.
15 Filalogus bilan Yuliyaga, Nirey va uning singlisiga, Olimpas hamda ular bilan birga bo‘lgan barcha aziz birodarlarga salom aytinglar.
16 Bir– biringiz bilan o‘pishib ko‘rishinglar. Barcha Masih jamoatlari sizlarga salom yo‘llayaptilar.
17 Sizlarga yolvoraman, olgan ta’limotingizdan aynitib, orangizga nizo va g‘ulg‘ula soladigan odamlardan ehtiyot bo‘linglar. Ulardan o‘zingizni olib qochinglar.
18 Axir bunday odamlar Rabbimiz Iso Masihning emas, balki o‘z nafslarining qulidirlar. Ular shirin so‘zlaru xushomadgo‘ylik bilan sofdil insonlarni yo‘ldan ozdiradilar.
19 Sizlarning Xudoga bo‘lgan itoatkorligingiz hammaga ma’lum. Men sizlardan juda xursandman, ammo yaxshilikka kelganda dono, yomonlikka kelganda esa norasida bo‘lishingizni istayman.
20 Tinchlik manbayi bo‘lgan Xudoning O‘zi tez orada shaytonni oyoqlaringiz ostida ezib tashlaydi. Rabbimiz Isoning inoyati sizlarga yor bo‘lsin.
21 Mening hamkorim Timo‘tiy hamda qondoshlarim Lutsiy, Yason va Sosipatrlar sizlarga salom yo‘llayaptilar.
22 Bu maktubni qog‘ozga tushirayotgan, Rabbimizning quli men — Tertiydan ham sizlarga salom.
23 Butun jamoatga mehmondo‘stlik ko‘rsatadigan va hozirda mening mezbonim bo‘lgan Gayus sizlarga salom aytyapti. Shaharning xazinadori Yerast va birodarimiz Kvart ham salom yo‘llayaptilar.
24 Rabbimiz Iso Masihning inoyati hammangizga yor bo‘lsin.
25 Men bayon qilayotgan Xushxabarga, ya’ni Iso Masihning Xushxabariga binoan sizlarni imonda sobitqadam qilishga qodir bo‘lgan Xudoga hamdu sanolar bo‘lsin! Bu Xushxabar qadimdan sir tutilgan edi, endi esa u ochildi.
26 Ha, bu sir oshkor qilindi va payg‘ambarlarning bitiklari orqali, Xudoning amri bo‘yicha barcha xalqlarga ayon bo‘ldi, toki ular ham imon orqali Xudoga itoatkor bo‘lsinlar.
27 Donolik sohibi bo‘lgan yagona Xudoga Iso Masih orqali to abad shon–sharaflar bo‘lsin! Omin!