Rimliklarga maktub 10 bob

1 Najot hamma uchun.

1 Birodarlarim, men o‘z xalqim Isroilningnajot topishini chin dildan istayman va bu uchun Xudoga iltijo qilaman.
2 Axir, o‘zim guvohman: ular jon– jahdlari bilan Xudoga berilganlar, ammo haqiqiy tushunchaga ega emaslar.
3 Xudoning insonlarni oqlash yo‘lini tushunmasdan, o‘zlarini oqlash niyatida, ular Xudoning haq yo‘liga bo‘ysunmadilar.
4 Iso Masih esa qonunning maqsadini amalga oshirdi, shu tariqa hamma imon orqali oqlanadi.
5 Qonun orqali oqlanish haqida Muso quyidagicha yozgan edi: “Ularga rioya qilgan odam hayotdan bahramand bo‘lar.”
6 Imon orqali oqlanish haqida esa Muqaddas Bitiklarda nima deb yozilgan? “Yuragingizda: “Kim osmonga chiqadi? (ya’ni, Masihni olib kelish uchun)”,
7 “Kim tubsiz chuqurlikka tushadi? (ya’ni, Masihni tiriltirish uchun)”, demanglar”, deb yozilgan.
8 Yana quyidagicha yozilgan–ku: “Bu kalom (ya’ni, biz va’z qilayotgan imon haqidagi kalom) sizning yaqiningizdadir, og‘zingizda va yuragingizdadir.”
9 Agar o‘z og‘zingiz bilan Isoni Rabbim, deb e’tirof etib, Xudo Uni o‘likdan tiriltirganiga chin yurakdan ishonsangiz, najot topasiz.
10 Chunki inson qalbida ishonib oqlanadi va og‘zi bilan e’tirof etib najot topadi.
11 Muqaddas Bitiklarda yozilganday: “Unga ishongan hech bir inson sharmanda bo‘lmaydi.”
12 Yahudiylar bilan g‘ayriyahudiylar orasida aslo farq yo‘q. Ularning Rabbiysi bir bo‘lib, Unga iltijo qilganlarning birontasidan O‘z mehr–shafqatini ayamaydi.
13 Axir, “Rabbimizga iltijo qilgan har bir inson qutqariladi”, deb yozilgan–ku.
14 Ammo Rabbimiz Isoga ishonmaganlar qanday qilib Unga iltijo qiladilar?! U haqda eshitmagan bo‘lsalar, qanday qilib Unga ishonadilar? Hech kim ularga Xushxabarni e’lon qilmasa, qanday qilib eshitadilar?!
15 Ular yuborilmasalar, qanday qilib Xushxabarni e’lon qiladilar?! Muqaddas Bitiklarda quyidagicha yozilgan–ku: “Xushxabarni e’lon qilgan xabarchining qadamlari naqadar go‘zal!”
16 Ammo Xushxabarga hamma ham quloq solmadi. Ishayo ham shunday degan–ku: “Ey, Egam, bizning xabarimizga kim ishondi?”
17 Demak, imon tinglashdan, ya’ni Masih haqidagi Xushxabarni eshitishdan kelib chiqadi.
18 Mening bir savolim bor. Xo‘sh, ular eshitmaganmidi? Albatta eshitganlar, chunki “xabarchilarning ovozlari har tomonga tarqaldi, xabarlari olamning chetigacha yetib bordi”, deb yozilgan–ku.
19 Bundan yana bir savol kelib chiqadi. Xo‘sh, Isroil xalqi xabarni tushunmadimi? Muso orqali Xudo shunday degandi: “Men ham xalq bo‘lmaganlar bilan ularning rashkini keltiraman, Aqlsiz bir xalq bilan g‘azabini qo‘zg‘ataman.”
20 Ishayo ham Xudoning so‘zlarini jasorat bilan yetkazgan: “Meni izlamaganlar topdi, Meni so‘ramaganlarga ko‘rindim.”
21 Isroil xalqi haqida esa shunday deydi: “Itoatsiz va o‘jar xalqni Kun bo‘yi quchoq ochib kutdim.”