Yeremiyo 8 bob

4 Gunoh va jazo. 18 Yeremiyoning xalqi uchun tortgan jafosi.

1 Egamiz shunday demoqda: “O‘sha vaqtda Yahudo shohlarining suyaklari, a’yonlarning, ruhoniylarning, payg‘ambarlarning va Quddus aholisining suyaklari qabrlardan olib chiqiladi.
2 Ularning suyaklari quyosh, oy va osmon yulduzlari oldida sochib tashlanadi. Zotan bu odamlar osmon jismlarini sevar edilar, o‘shalarga xizmat qilar edilar, ularga ergashib, maslahat solar edilar, o‘shalarga sajda etar edilar. Ularning suyaklarini hech kim yig‘ib ko‘mmaydi, go‘ngday yer ustida yotaveradi.
3 Bu yovuz naslning omon qolganlarini Men turli joylarga surgun qilaman. O‘shanda ular yashashdan ko‘ra o‘limni afzal ko‘radigan bo‘ladilar.” Sarvari Olamning kalomi shudir.
4 Ularga borib ayt: Egamiz shunday deb aytmoqda: Yiqilgan odam turmaydimi?! Yo‘ldan adashgan ortiga qaytmaydimi?!
5 Nima uchun bu xalq Men ko‘rsatgan yo‘ldan ozdi? Nima uchun Quddus ahli to‘g‘ri yo‘lga qaytmayapti? Ular yolg‘onga qattiq yopishib oldilar, Huzurimga qaytishdan bosh tortdilar.
6 Men ularning gaplariga yaxshilab quloq soldim, Birontasi to‘g‘ri gap aytmaydi. Hech biri qilmishidan pushaymon bo‘lmaydi, “Nimalar qilib qo‘ydim?” demaydi. Ular jangga chopgan otga o‘xshaydilar O‘z yo‘llaridan qaytmaydilar.
7 Hattoki osmondagi laylaklar Qaytib kelish vaqtini biladi. Kaptar, qaldirg‘ochu turnalar Mavsumda ko‘chish vaqtiga amal qiladi. Mening xalqim esa o‘z Egasining Qonun–qoidalarini bilmaydi.
8 Sizlar: “Biz donomiz” deb aytasiz, “Bizda Egamizning qonunlari bor”, deb maqtanasiz. Aslida tafsirchilar qalloblik qilib, Qonunimni o‘zgartirdilar.
9 Bunday donolar sharmanda bo‘ladi, Sarosimaga tushib, tuzoqqa ilinadi. Egamizning so‘zini rad etganlarni Dono, deb bo‘ladimi?!
10 Shuning uchun ularning xotinlarini boshqalarga beraman, Dalalarini bosqinchilarga topshiraman. Zotan ularning kichigidan tortib kattasigacha Nafsini tiyolmay harom yo‘l bilan pul topishadi. Payg‘ambaridan tortib ruhoniysigacha — Hammasi tovlamachilik qilishadi.
11 Xalqimning yaralarini yuzaki davolashadi. Ahvol og‘ir bir paytda “hammasi yaxshi”, deb aytishadi.
12 Jirkanch ishlari uchun ular uyaladilarmi? Yo‘q, ular uyalmaydilar! Qizarish degan narsani bilmaydilar. Shuning uchun boshqalarday halok bo‘ladilar, Ularni jazolab, xonavayron qilaman”, deb aytmoqda Egamiz.
13 “Men ularning hosilini tortib olaman. Toklarida uzum qolmaydi, Anjir daraxtlari meva tugmaydi, Barglari to‘kilib xazon bo‘ladi. Ularga nima bergan bo‘lsam, Hammasidan judo bo‘lishadi.” Egamizning kalomi shudir.
14 Yahudo odamlari bir–biriga aytishadi: “Bu yerda nima qilib o‘tiribmiz axir? Qani bo‘linglar, yig‘ilishib, Mustahkam shaharlarga qochib boraylik, O‘sha yerda jon taslim qilaylik. Evoh, Egamizga qarshi gunoh qildik! Egamiz Xudo bizni o‘limga mahkum etdi, Zaharli suvdan bizga ichirdi.
15 Biz tinchlikni izladik, Ammo yaxshilik kelmadi. Shifo topmoqchi edik, Ammo vahimaga duchor bo‘ldik.
16 Ana, dushman Dan shahriga yetib keldi, U yerdan otlarining pishqirgani eshitilmoqda. Ayg‘irlarning kishnagani Butun yurtni titratmoqda. Dushman yurtimizni yakson qilmoqchi, Shaharlarni vayron etib, odamlarni o‘ldirmoqchi.”
17 Egamiz shunday demoqda: “Men orangizga ilonlarni yuboryapman, Bu zaharli ilonlar sizlarni chaqadi, Bu ilonlarni o‘ynatib bo‘lmaydi.”
18 Qayg‘ularimga tasalli topa olmayapman, Yurak–bag‘rim ezilib ketdi.
19 Xalqim faryod etmoqda, Yurt bo‘ylab dod–voylari eshitilmoqda: “Nahotki Egamiz Quddusni tark etgan bo‘lsa?! “Nahotki Shohimiz Sionda bo‘lmasa?!” Egamiz shunday javob berdi: “Ular butlari bilan qahrimni keltirdilar–ku! Yaroqsiz begona tasvirlari bilan Meni g‘azablantirdilar–ku!”
20 Xalq esa shunday deb nolimoqda: “O‘rim vaqti o‘tdi, Yoz ham tugadi, Biz esa hanuz qutqarilmadik!”
21 Xalqim tortgan azoblardan ezilib ketdim, Qayg‘urib, vahimaga tushdim.
22 Nima, Giladda malham yo‘qmidi?! Tabib yo‘qmidi?! Unday bo‘lsa, nega xalqim shifo topmayapti?