Yeremiyo 25 bob

1 Shimoldan kelgan dushman. 15 Xudo xalqlarni hukm qiladi.

1 Yahudo shohi Yo‘shiyo o‘g‘li Yohayiqim hukmronligining to‘rtinchi yilida Yeremiyoga Yahudo xalqi to‘g‘risida Egamizning so‘zi ayon bo‘ldi. Bobil taxtiga xuddi o‘sha yili Navuxadnazar o‘tirgan edi.
2 Payg‘ambar Yeremiyo Yahudo xalqi va Quddus aholisiga shunday dedi:
3 “Omon o‘g‘li Yo‘shiyo Yahudoda hukmronlik qilgan davrning o‘n uchinchi yilidan tortib to bugunga qadar Egamiz menga O‘z so‘zini ayon qilib kelmoqda. Mana, yigirma uch yildirki, men sizlarga to‘xtovsiz gapiryapman, ammo sizlar gaplarimga quloq solmayapsizlar.
4 Egamiz oldingizga payg‘ambar qullarini birin–ketin yuborgan bo‘lsa ham, sizlar ularning gaplarini eshitmadingiz, ularga quloq solmadingiz.
5 Ular sizlarga aytishgan edi: “Qabih ishlaringizni bas qilinglar. Yomon yo‘ldan qaytinglar. Shunda Egamiz sizlarga va ota–bobolaringizga abadiy mulk qilib bergan yurtda qolasizlar.
6 Boshqa xudolarga ergashmanglar. Ularga xizmat qilmanglar, sajda etmanglar. Yasagan butlaringiz bilan Egamizni g‘azablantirmanglar. Shunda Egamiz boshingizga falokat keltirmaydi.”
7 Ammo sizlar gapimga quloq solmadingizlar. Butlaringiz bilan Meni g‘azablantirib, o‘z boshingizga falokat keltirdingizlar.” Egamizning kalomi shudir.
8 Shu sababdan Sarvari Olam demoqda: “Sizlar gapimga kirmaganingiz uchun,
9 Men shimoldagi barcha qabilalarni yig‘ib olaman. Bobil shohi qulim Navuxadnazarni ham chaqiraman. Ularni sizlarga qarshi, bu yurt aholisi va yon– atrofingizdagi xalqlarga qarshi tortib kelaman. Men sizlarni tamomila qirib bitiraman. Ahvolingizni ko‘rgan odamlar qotib qoladi, sizlarni ko‘rganlar dahshatga tushadi. Men yurtingizni abadiy xarobazorga aylantiraman.
10 Shunday qilamanki, orangizda shodu xurramlik sadolari bo‘lmaydi, kelin–kuyovning ovozi eshitilmaydi, tegirmonning tovushi chiqmaydi. Chirog‘ingiz yonmaydi.
11 Butun yurt vayron bo‘lib, xarobazorga aylanadi. Bu xalqlar yetmish yil mobaynida Bobil shohiga xizmat qilishadi.”
12 Egamiz shunday demoqda: “Yetmish yildan keyin esa Men Bobil shohini, uning xalqini va Bobilliklarning butun yurtini qilgan gunohlari uchun jazolayman. Ularning yurti to abad huvullab qoladi.
13 O‘zim aytgan hamma kulfatlarni o‘sha yurtga yog‘diraman. Bu kitobda yozilgan hamma falokatlarni keltiraman. Yeremiyoning hamma xalqlarga qarshi aytgan bashoratlarini amalga oshiraman.
14 Bobilliklar ko‘plab xalqlaru buyuk shohlarga qul bo‘ladilar. Qilgan qilmishlariga yarasha jazolarini oladilar.”
15 Isroil xalqining Xudosi — Egamiz menga shunday dedi: “Qo‘limdagi kosani ol. Bu kosa g‘azabim sharobiga to‘la. Men seni yuboradigan hamma xalqlarga bu kosadagi sharobdan ichir.
16 Ular sharobdan ichadilar, gandiraklab qolib, aqldan ozadilar. Axir, Men ularga qarshi qilich yuboraman.”
17 Men Egamizning qo‘lidagi kosani oldim. Egamiz meni qaysi xalqlar oldiga yuborgan bo‘lsa, o‘sha xalqlarga sharobdan ichirdim:
18 Quddus, Yahudo yurtining shaharlari va u yerdagi shohu a’yonlar xonavayron bo‘lsin, deb men ularga sharobdan ichirdim. Bugungacha ularning ahvolidan odamlar yoqasini ushlaydi, xalqimning nomini qarg‘ishlarda ishlatishadi.
19 So‘ng men Misrga yo‘l oldim. Fir’avn, uning xizmatkorlari, a’yonlari, butun xalqi
20 va u yerda yashayotgan musofirlarga sharobdan ichirdim. So‘ng Uz nomli yurtning shohlariga, shuningdek, Ashqalon, G‘azo, Exron va talafot ko‘rgan Ashdodda hukmronlik qilgan hamma Filist shohlariga sharobdan ichirdim.
21 So‘ng men Edom, Mo‘ab, Ommonga,
22 Tir, Sidon va dengiz ortidagi yurtlarning shohlariga sharobdan ichirdim.
23 Dedon, Temo, Buz va sochini oldirib yuradigan boshqa hamma xalqlarga sharobdan ichirdim.
24 Hamma Arabiston shohlariga, sahroda yashaydigan har xil ko‘chmanchi qabilalarning hamma shohlariga sharobdan ichirdim.
25 Zimri, Elam va Midiya yurtlarining hamma shohlariga sharobdan ichirdim.
26 Shimoldagi uzog‘u yaqinda bo‘lgan hamma shohlarga sharobdan ichirdim. Yer yuzidagi barcha saltanatlarga birin–ketin borib keldim. Oxiri kosadagi sharobdan Bobil taxtida o‘tirgan shoh ichadigan bo‘ldi.
27 Egamiz menga dedi: “Ularga shunday deb ayt, Isroil xalqining Xudosi — Sarvari Olam demoqda: G‘azab kosamdan ichinglar! Mast bo‘lib qusinglar! Turmaydigan bo‘lib yiqilinglar, chunki Men sizlarning ustingizga qilich yuboryapman.”
28 Bordi–yu, ular qo‘lingdagi kosani olishdan va sharob ichishdan voz kechsalar, sen ularga shunday deb ayt: “Sarvari Olam sizlarga “Ichishingiz shart!” deb aytmoqda.
29 Mana, O‘zimga tegishli Quddus shahriga kulfat yog‘dira boshladim. Sizlar jazodan qochib qutularmidingiz?! Yo‘q, jazodan qutula olmaysizlar! Men yer yuzidagi barcha odamlarni urush balosiga giriftor etaman.” Sarvari Olamning kalomi shudir.
30 “Shuning uchun, ey Yeremiyo, sen bu so‘zlarning hammasini ularga ayt: Egamiz yuksakdan o‘kiradi, Muqaddas makonidan sado beradi. Yurtiga shiddat bilan o‘kiradi. Uzum ezuvchilar kabi baqiradi, Yer yuzidagi hamma insonlarga hayqiradi.
31 Gumburlashi dunyoning chetigacha eshitiladi. Zero, Egamiz xalqlarga da’vo qilmoqda, Dunyodagi odamzodni U hukm etmoqda, Fosiqlarni qilichdan o‘tkazmoqda.” Egamizning kalomi shudir.
32 Sarvari Olam shunday demoqda: “Qaranglar, falokat kelmoqda, Xalqdan xalqqa yuqmoqda! Dunyoning to‘rt burchagidan Kuchli bo‘ron ko‘tarilmoqda!
33 O‘sha kuni butun yer yuzi, bu boshidan narigi chetigacha Xudoning qudratidan nobud bo‘lgan odamlarning jasadlariga to‘ladi. Marhumlar uchun hech kim marsiya aytmaydi, hech kim ularni yig‘ib ko‘mmaydi. Ular yer ustida go‘ngday yotaveradi.
34 Ey cho‘ponlar, uvvos solib yig‘langlar! Ey yo‘lboshchilar, kulga belaninglar! Bo‘g‘izlanadigan kuningiz yetib keldi, Jasadlaringiz yerda sochilib yotadi, Chilparchin bo‘lgan qimmatbaho ko‘zaday bo‘ladi.
35 Cho‘ponlar hech qayerga qocha olmaydi, Yo‘lboshchilar qutulolmaydi.
36 Eshiting! Yo‘lboshchilar faryod qilmoqda, Cho‘ponlar ho‘ngramoqda! Egamiz ularning yaylovlarini nobud qilyapti.
37 Sokin maysazorlarini payhon etyapti. Axir, Egamizning g‘azabi alanga oldi.
38 O‘lja qidirib uyasidan chiqqan sherday, Egamiz O‘z makonidan chiqdi. Egamizning alangali g‘azabi tufayli, Urush balosi tufayli Butun yurt xarobazorga aylanadi.