Ibroniylarga maktub 5 bob

11 Imonda ulg‘ayinglar.

1 Har bir oliy ruhoniy insonlar orasidan tanlab olinadi. U Xudoga gunohlar uchun nazrlar va qurbonliklar keltirib, xalq vakili bo‘lib xizmat qiladi.
2 G‘aflatda gunoh qilib qo‘ygan odamlarni oliy ruhoniy tushunadi, chunki u o‘zi ham inson, kamchiliklari bor.
3 Shu sababdan u nafaqat xalqning gunohlari uchun, balki o‘zining gunohlari uchun ham qurbonliklar keltirishi zarur.
4 Hech kim o‘z xohishi bilan oliy ruhoniy bo‘la olmaydi, balki Horunga o‘xshab Xudo tomonidan tayinlanadi.
5 Shunday ekan, Masih ham oliy ruhoniylik sharafini o‘zlashtirib olmadi. Aksincha, Unga: “Sen Mening O‘g‘limsan, Bugun Men Senga Ota bo‘ldim.” — deb aytgan Xudo Uni Oliy ruhoniy qilib tayinladi.
6 Zero, boshqa bir joyda Xudo Unga shunday degan: “Sen Maliksidiq singari To abad ruhoniysan.”
7 Masih bu dunyoda yashagan paytda ko‘z yosh to‘kib, Xudoga faryod qildi, Unga iltijo qilib yolvordi. Chunki Xudo Uni o‘limdan qutqarishga qodir ekanligini Masih bilar edi. U Xudoni yuksak darajada e’zozlagani uchun Uning iltijosi ijobat bo‘ldi.
8 Garchi U Xudoning O‘g‘li bo‘lsa ham, azob–uqubat chekib, itoatkorlikning asl ma’nosini angladi.
9 Xudo azoblar orqali Masihni barkamol qildi. Shunday qilib, Unga itoat qilganlarning hammasi uchun Masih abadiy najot manbayi bo‘ldi.
10 Xudo Masihni “Maliksidiq singari Oliy ruhoniy” deb e’lon qildi.
11 Oliy ruhoniyimiz haqida sizlarga yana ko‘p gapirgan bo‘lardim–u, ammo qanday qilib sizlarga tushuntirishni bilmayman, chunki sizning aqlingiz o‘tmas bo‘lib qolgan.
12 Sizlar o‘zlaringiz allaqachon ustozlik qilishingiz kerak edi! Ammo siz boshqalarga emas, boshqalar sizlarga Xudo kalomining ilk asoslarini o‘rgatishlari kerak. Sizlar hali ham sutga muhtojsiz! Quyuq ovqatni hazm qila olmaysiz.
13 Sut bilan oziqlanadigan har bir kishi hali chaqaloq. U to‘g‘ri bilan noto‘g‘rining farqiga bormaydi.
14 Quyuq ovqat esa ulg‘ayganlar uchundir. Ular tajriba orttirib, yaxshini yomondan farqlay oladilar.