Yoshua 4 bob

1 Isroil xalqi yodgorlik toshlari o‘rnatadi.

1 Butun xalq Iordandan o‘tib bo‘lgandan keyin, Egamiz Yoshuaga shunday dedi:
2 — Xalqning orasidan o‘n ikki kishini tanlagin, har bir qabiladan bittadan bo‘lsin.
3 Ularga: “Iordan daryosining o‘rtasidan, xuddi ruhoniylar oyog‘i turgan joyidan o‘n ikkita tosh olib, bugun kechqurun qarorgoh quradigan joyga olib borib qo‘yinglar, deb buyurgin.”
4 Yoshua Isroil xalqining har bir qabilasidan bir kishini tanladi. Keyin o‘sha o‘n ikki kishini chaqirib,
5 ularga shunday dedi: “Egangiz Xudoning ahd sandig‘i oldiga, Iordanning o‘rtasiga borib, u yerdan har biringiz Isroil qabilalarining har biri uchun bittadan tosh olinglar. Ularni yelkangizda ko‘tarib, qarorgohga olib boringlar.
6 Bu toshlar sizlarga esdalik bo‘lib qoladi. Vaqti kelib, farzandlaringiz sizlardan, bu toshlar nimani bildiradi, deb so‘raganda,
7 ularga Egamizning ahd sandig‘i Iordan daryosidan o‘tayotganda, daryoning suvlari to‘xtab qolganini aytib berasizlar. Bu toshlar sizlarga umrbod yodgorlik bo‘lib qoladi.”
8 Isroil xalqidan tanlangan kishilar Yoshua ularga buyurganday qilishdi. Egamiz Yoshuaga aytganday, ular Iordanning o‘rtasidan har bir Isroil qabilasi uchun bittadan tosh, jami o‘n ikkita tosh olib, o‘zlari bilan o‘sha kuni qarorgoh qurilgan joyga olib borib qo‘yishdi.
9 Iordanning o‘rtasiga, ahd sandig‘ini ko‘targan ruhoniylar turgan joyga Yoshua bir yodgorlik qurdirdi. Bu yodgorlik ham o‘n ikkita toshdan qurildi. O‘sha toshlar bugungacha o‘sha yerdadir.
10 Egamiz Yoshuaga, xalqqa aytgin, deb amr qilganlarining hammasi sodir bo‘lmaguncha sandiqni ko‘targan ruhoniylar Iordanning o‘rtasida turdilar. Yoshuaga Muso mana shu yo‘l–yo‘riqlarni ko‘rsatgan edi. Xalq tez–tez daryodan o‘tdi.
11 Hamma daryodan o‘tib bo‘lgandan keyin, butun xalq qarab turar ekan, Egamizning ahd sandig‘i va ruhoniylar daryodan o‘tdi.
12 Muso buyurganday, Ruben, Gad qabilalari va Manashe qabilasi yarmining erkaklari ham qurollanib, daryodan o‘tgan edilar. Ular Isroil xalqining oldingi saflarida edilar.
13 Jangga tayyor o‘sha qirq mingga yaqin kishi Egamiz huzurida Yerixo yonidagi tekislikka o‘tdi.
14 Egamiz o‘sha kuni qilgan ishlari bilan Isroil xalqining ko‘zi oldida Yoshuaning nomini yuksaltirdi. Ular butun umri davomida Musoni qanday hurmat qilgan bo‘lsalar, Yoshuani ham shunday hurmat qildilar.
15 O‘shanda Egamiz Yoshuaga shunday degan edi:
16 “Ahd sandig‘ini ko‘targan ruhoniylarga, Iordandan chiqinglar, deb buyurgin.”
17 Shunda Yoshua ruhoniylarga: “Iordandan chiqinglar”, — deb buyurgan edi.
18 Egamizning ahd sandig‘ini ko‘targan ruhoniylar Iordanning o‘rtasidan chiqishdi. Ularning oyoqlari quruq yerga tegishi bilan Iordanning suvi yana oldingiday qirg‘oqlaridan toshib oqa boshladi.
19 Xalq birinchi oyning o‘ninchi kunida Iordandan o‘tdi. Ular Yerixo shahrining sharqidagi Gilgal degan joyda qarorgoh qurishdi.
20 Ular Iordandan olgan o‘n ikkita toshni Yoshua Gilgalda o‘rnatib,
21 Isroil xalqiga shunday dedi: — Vaqti kelib, farzandlaringiz sizlardan: “Bu toshlar nimani bildiradi?” deb so‘rasa,
22 sizlar shunday javob berasizlar: “Isroil xalqi mana shu yerda quruq yerdan yurib Iordandan o‘tdi.
23 Egamiz Xudo biz o‘tishimiz uchun Qizil dengizni quritganday, bu yerda ham biz o‘tib bo‘lmagunimizcha Iordanning suvlarini quritgan edi.
24 Yer yuzidagi barcha xalqlar Egamizning qudratli ekanini bilishi hamda sizlar Xudoyingiz — Egamizdan bir umr qo‘rqishingiz uchun shunday qilgan edi.”