Yoshua 2 bob

1 Yoshua Yerixoga ayg‘oqchilarni yuboradi.

1 Yoshua Shitimdagi qarorgohdan ikki kishini yashirincha ayg‘oqchi qilib yubordi. Yuborishdan oldin ularga: “Borib, Kan’on yurtini, ayniqsa Yerixo shahrini yaxshilab ko‘rib kelinglar”, — dedi. Ular Yerixoga ketishdi. Borib, Rahoba ismli bir fohishaning uyiga kirib, o‘sha yerda tunab qolishdi.
2 Yerixo shohiga: “Bugun kechqurun Isroil xalqidan bir nechtasi butun yurtimizni tekshirish uchun kelishibdi”, — degan xabar yetib bordi.
3 Shunda shoh Rahobaga xabar yuborib: “Yurtimizni tekshirishga kelgan kishilar sening uyingga kiribdi. Endi ularni tashqariga olib chiq”, deb buyurdi.
4 Lekin ayol o‘sha kishilarni yashirib qo‘ygan edi. U shohning odamlariga shunday dedi: “To‘g‘ri, o‘sha kishilar menikiga kelgan edi, lekin ularning qayerdan kelganini bilmagandim.
5 Kech tushib, shahar darvozasi yopilishidan oldin ular chiqib ketishdi. U kishilar qayerga ketganini bilmayman. Agar tez orqasidan borsangiz, ularni ushlashingiz mumkin.”
6 Aslida Rahoba ularni tomga olib chiqib, qurisin, deb yoyilgan zig‘ir bog‘lamlari tagiga yashirib qo‘ygan edi.
7 Shohning odamlari shahardan chiqib ketishi bilanoq, shahar darvozasi yopildi. Ular ayg‘oqchilarni qidirib, Iordan daryosining kechuv joyigacha borishdi.
8 Ayg‘oqchilar uxlashga yotishdan oldin Rahoba tomga chiqib,
9 ularga shunday dedi: “Egangiz bizning yurtimizni sizlarga berganligini bilaman. Butun xalqimiz bilan sizlardan qo‘rqib qolganmiz. Shu yerda yashaydiganlarning hammasi sizlar haqingizda eshitib vahimaga tushgan.
10 Biz eshitdik, sizlar Misrdan chiqqaningizdan keyin Egangiz oldingizda Qizil dengiz suvlarini quritibdi, Iordanning sharq tomonidagi Amor xalqining shohlari O‘g va Sixo‘nga nima qilganingizni, ularning odamlarini butunlay qirib tashlaganingizni ham eshitdik.
11 Bu voqealar haqida eshitishimiz bilan yuraklarimiz orqaga tortib ketdi, sizlarni deb har birimizning jasoratimizdan asar ham qolmadi. Chunki Egangiz Xudo ham osmonda, ham yerda Xudodir.
12 Men sizlarga marhamat ko‘rsatdim. Endi shuning uchun Egangiz haqi qasam ichib, sening oilangga ham mehribonlik qilamiz, deb kafolat bering.
13 Mana shu kafolat ota–onam, aka–uka, opa–singillarim va ularga qarashli bo‘lganlarni saqlab qolishingizni, bizni o‘limdan qutqarishingizni bildirsin.”
14 Ayg‘oqchilar unga shunday deyishdi: “Sizlarga biror narsa bo‘lsa, Xudo jonimizni olsin. Agar biz haqimizda hech kimga aytmasang, Egamiz bizga shu yerni berganda sen va sening oilangga bergan va’damizda turib, marhamat ko‘rsatamiz.”
15 Rahobaning uyi shahar devorlariga taqalib qurilganligi uchun, derazasi shahardan tashqariga qarab turar edi. Rahoba mana shu derazadan arqon tushirib, ayg‘oqchilarning qochishiga yordam berdi.
16 Ular ketishidan oldin Rahoba: “Sizlarni quvayotganlar topib olmasligi uchun, qirlarga boringlar. O‘sha yerda uch kun yashirininglar. Ular qaytib kelganidan keyin o‘z yo‘lingizga ketaverasiz”, — degan edi.
17 -
18 Ayg‘oqchilar Rahobaga javoban shunday deyishgan edi: “Biz bu yerga hujum qilganimizda mana shu qizil arqonni biz tushadigan derazangga bog‘lab, osiltirib qo‘ygin. Oilangdagilarning hammasi, ota–onang, aka–uka, qarindosh– urug‘laring uyingda bo‘lishi kerak, bo‘lmasa, biz senga ichgan qasamimizdan xalos bo‘lamiz.
19 Birortasi eshigingdan tashqariga, ko‘chaga chiqsa, o‘z o‘limiga o‘zi javobgar bo‘ladi, biz gunohkor bo‘lmaymiz. Lekin sen bilan uy ichida bo‘lganlarga birortasi qo‘l tekkizsa, ularning o‘limiga biz javobgar bo‘lamiz.
20 Lekin mabodo biz haqimizda birovga og‘iz ochsang, sen bizga ichtirgan qasamdan xalos bo‘lamiz.”
21 Rahoba: “Sizlar nima desangiz shunday bo‘lsin”, degan so‘zlar bilan ayg‘oqchilarni chiqarib yubordi. Ular o‘z yo‘llariga ketishdi. Keyin u qizil arqonni derazasiga bog‘lab qo‘ydi.
22 O‘sha ayg‘oqchilar borib, qirlarda uch kun, ularni izlab yurganlar qaytguncha turishdi. Ularni quvib ketganlar yo‘l bo‘yidagi hamma joylarni izlab ham hech kimni topa olmadilar.
23 Ayg‘oqchilar qirdan qaytib tushishdi. Daryoni kechib o‘tib, Yoshuaning oldiga kelib, bo‘lgan voqealarning hammasini unga aytib berishdi.
24 Ular Yoshuaga: “Haqiqatan ham Egamiz butun yurtni bizning qo‘limizga bergan. U yerda yashovchilarning hammasi bizlarni deb vahimaga tushgan”, — deyishdi.