Yoshua 18 bob

1 Yoshua qolgan yerlarni taqsimlaydi. 11 Benyamin qabilasining ulushi.

1 Isroil xalqi butun yurtni qo‘lga kiritgandan keyin butun Isroil jamoasi Shilo‘ shahrida yig‘ildi. Ular o‘sha yerda Uchrashuv chodirini tikdilar.
2 Isroil xalqining orasida hali ulush olmagan yettita qabila qolgan edi.
3 Yoshua Isroil xalqiga shunday dedi: “Qachongacha ota–bobolaringiz Xudosi — Egamiz sizlarga bergan yurtni qo‘lga kiritishni orqaga surasizlar?!
4 Har bir qabiladan uch kishini tanlanglar. Men ularni butun yurtni kezib chiqish uchun yuboraman. Ular o‘z qabilalarining ulushi bo‘yicha, o‘sha yerni tasvirlab yozib kelishadi.
5 Janubdagi Yahudo qabilasining hududi va shimoldagi Yusuf avlodlarining hududlaridan tashqari qolgan butun yurtni yettiga bo‘lasizlar.
6 Keyin shularni yozib, mening oldimga olib kelinglar. Men Egamiz Xudo oldida sizlar uchun qur’a tashlayman.
7 Sizlarning orangizda Levi qabilasiga ulush bermayman. Egamizgaruhoniy bo‘lib xizmat qilish ularning ulushidir. Gad, Ruben qabilalari va Manashe qabilasining boshqa yarmi Iordanning sharq tomonida o‘z ulushlarini olib bo‘lganlar. Egamizning quli Muso o‘sha yerlarni ularga bergan.”
8 Shunday qilib, Yoshua yerning tasvirini yozib kelishni buyurgan kishilar yo‘lga tushdilar. Ular ketmasdan oldin, Yoshua ularga shunday deb tayinlagan edi: “Butun yerni kezib, uning tasvirini yozib kelganingizdan keyin, men Shilo‘da, Egamiz oldida sizlar uchun qur’a tashlayman.”
9 U kishilar borib, yerni yetti qismga bo‘ldilar. Butun yurtni tasvirlab yozib, shaharlarini ro‘yxatga oldilar. Keyin Yoshuaning oldiga, Shilo‘dagi qarorgohga qaytib keldilar.
10 Yoshua Shilo‘da, Egamiz oldida ular uchun qur’a tashlab, o‘sha yerlarni Isroil xalqiga bo‘lib berdi. Qur’a bo‘yicha har bir qabilaga bir ulushdan berdi.
11 Qur’a tashlanganda Benyamin qabilasiga Yahudo qabilasi va Yusuf avlodlari hududlarining orasidagi yerlar ulush bo‘lib tushdi.
12 Benyamin hududining shimoliy chegarasi sharq tomonda Iordan daryosidan boshlanadi, keyin Yerixo qirining yon bag‘ridan shimol tomonga boradi. Qirlar bo‘ylab g‘arb tomonga o‘tib, Bayt– Obun atrofidagi sahroga boradi.
13 U yerdan chegara Luz, ya’ni Baytil tomonga borib, Luzning janubidagi qir bo‘ylab cho‘ziladi. Keyin chegara Otro‘t–Adar shahriga borib, u yerdan pastki Bayt– Xo‘ron shahrining janubidagi qirgacha boradi.
14 U yerdan chegara Bayt–Xo‘ron qarshisidagi qirning g‘arb tomoni bo‘ylab janub tomonga cho‘zilib, Xirat–Baal, ya’ni Xirat–Yorim qishlog‘ida tugaydi. Bu qishloq Yahudo qabilasiga tegishli. G‘arbiy chegara mana shudir.
15 G‘arbda janubiy chegara Xirat–Yorimning chetidan boshlanib, Naftuva buloqlarigacha boradi.
16 Keyin chegara Rafa soyligining shimolidagi tog‘ etagiga boradi. Xinnum soyligi mana shu yerdan boshlanardi. Chegara janub tomonga davom etib, Xinnum soyligi bo‘ylab Yobusning janubidagi qir yon bag‘riga boradi. U yerdan esa En–Ro‘g‘ol tomonga qarab davom etadi.
17 Chegara u yerdan shimolga, En–Shamash tomonga buriladi va Adum dovonining qarshisidagi Gelilo‘tga boradi. Keyin Ruben o‘g‘li Bo‘xan nomi bilan atalgan toshning yonidan o‘tadi.
18 Keyin Iordan vodiysining yonidagi qir yon bag‘rining shimol tomonidan o‘tib, vodiyni ham kesib o‘tadi.
19 U yerdan chegara Bayt–Xo‘glax qirining shimol tomoniga o‘tib, Iordan daryosi O‘lik dengizga quyiladigan joyda tugaydi. Bu Benyamin qabilasi hududining janubiy chegarasidir.
20 U yerning sharqiy chegarasi Iordan daryosidir. Benyamin qabilasiga ulush qilib berilgan yerlarning chegaralari mana shular edi.
21 Quyidagi shaharlar Benyamin qabilasiga berildi: Yerixo, Bayt–Xo‘glax, Emix–Qaziz,
22 Bayt–Araba, Zamorayim, Baytil,
23 Avim, Poro, O‘fra,
24 Xafar–Ommonax, Ofnax va G‘ibo. Hammasi bo‘lib o‘n ikkita shahar va ularning atroflaridagi qishloqlar.
25 Quyidagi shaharlar ham Benyamin qabilasiga berildi: Givon, Rama, Bero‘t,
26 Mispax, Xafira, Mo‘zox
27 Rahem, Yirpayel, Taralo,
28 Zila, Elef, Yobus (ya’ni Quddus), Givo va Xirat–Yorim. Hammasi bo‘lib o‘n to‘rtta shahar va ularning atroflaridagi qishloqlar. Mana shu yerlarni Benyamin qabilasiga Yoshua ulush qilib berdi.