Sulaymonning hikmatlari 2 bob

1 Donolik Egamizdandir.

1 O‘g‘lim, nasihatlarimni qabul qilib, amrlarimni yuragingda saqlasang,
2 Donolikka quloq solib, qalbingni fahm–idrokka ochsang,
3 Farosatga tashna, idrokka chanqoq bo‘lsang,
4 Uni kumush izlaganday izlasang, yashirin xazina qidirganday qidirsang,
5 Egamizdan qo‘rqish nimaligini tushunasan, Xudo kimligini bilasan.
6 Chunki donolikni Egamiz beradi, bilim va idrok Uning og‘zidan chiqadi.
7 U to‘g‘ri odam uchun najot saqlaydi, to‘g‘ri yuradiganga O‘zi qalqon bo‘ladi.
8 Adolatli insonni himoya qiladi, Unga sodiq bo‘lganning yo‘lini qo‘riqlaydi.
9 Shunda sen to‘g‘rilik, adolat, odillik, ya’ni to‘g‘ri yo‘l nima ekanligini tushunasan.
10 Chunki yuragingga donolik kiradi, ruhing esa bilimdan zavqlanadi.
11 Fahm–farosat seni himoya qiladi, aql–idrok esa qo‘riqlaydi.
12 Yomon yo‘ldan, yovuz gapiradiganlardan asraydi.
13 Ular to‘g‘ri yo‘lni tashlab, qorong‘ilikda yuradi.
14 Yomon ishlardan xursand bo‘ladi, yovuzlikdan quvonadi.
15 Ular yo‘ldan adashgan, so‘qmoqlari esa egridir.
16 Seni zinokordan, tilyog‘lama buzuq ayoldan saqlasin.
17 U yoshligidagi umr yo‘ldoshini tashlab, Xudo oldida bergan ahdini buzgan.
18 Uning uyi o‘limga, yo‘llari esa o‘liklarning oldiga olib boradi.
19 Uning oldiga borgan qaytib kelmaydi, hayot so‘qmoqlariga yetmaydi.
20 Shuning uchun yaxshi odamlarning yo‘lidan yurgin, solihlarning yo‘lidan chiqmagin.
21 Chunki to‘g‘ri odam o‘sha yerda yashaydi, pok odam u yerda qoladi.
22 Fosiq esa yerdan qirib tashlanadi, vafosiz yo‘q qilinadi.