Timo‘tiyga ikkinchi maktub 3 bob

1 Oxirgi kunlar haqida. 10 Imonda sodiq qolishga da’vat.

1 Shuni bilginki, oxirgi kunlarda og‘ir vaqtlar keladi.
2 O‘sha paytda odamlar faqat o‘zini o‘ylaydigan, pulparast, maqtanchoq, takabbur, so‘kinadigan, ota–onaga itoat qilmaydigan, nonko‘r, diyonatsiz, tosh yurak,
3 ginachi, tuhmatchi, nafsini tiya olmaydigan, vahshiy, yaxshilikdan hazar qiladigan,
4 xoin, bebosh, bosar–tusarini bilmaydigan bo‘ladilar. Ular Xudoni emas, aysh– ishratni yaxshi ko‘radilar.
5 O‘zlarini xudojo‘y qilib ko‘rsatadilar–u, ammo haqiqiy imondan yuz o‘giradilar. Sen bunday odamlardan uzoqlash.
6 Ular atrofdagilarning ishonchini suiiste’mol qilib, uylariga kirib oladilar. Turli hirsu havaslarga berilgan, gunohlaridan vijdoni qiynalib yurgan nodon ayollarning dilini ovlaydilar.
7 Qachon qarama, bunday ayollar yangi ta’limotlar payida bo‘ladilar, haqiqatni esa tan olmaydilar.
8 Yanniy va Yambriy Muso payg‘ambarga qanday qarshi turgan bo‘lsalar, bu odamlar ham haqiqatga xuddi shunday qarshi turadilar. Ammo fikri buzuq, imoni soxta bu odamlar
9 uzoqqa bormaydilar. Ular Yanniy bilan Yambriyning holiga tushadilar, ularning aqlsizligi hammaga ma’lum bo‘ladi.
10 Sen esa, Timo‘tiy, ta’limotimga rioya qilding, turmush tarzim, murod–maqsadim, imonim, sabr– toqatim, mehr–muhabbatim va sabotimdan namuna olding.
11 Xushxabar tufayli chekkan azob– uqubatlarimni o‘zing bilasan. Antioxiya, Ikoniya va Listra shaharlarida quvg‘in bo‘lganim haqida eshitgansan. Ha, men qattiq quvg‘inlarni boshdan kechirdim! Ammo Rabbim Iso bularning hammasiga qaramay, jonimni omon saqladi.
12 Darhaqiqat, Iso Masih yo‘lida taqvodor hayot kechirgan har bir odam quvg‘inga uchraydi.
13 Ammo fosiq va makkor odamlar tobora razillashib boraveradi. Ular boshqalarni aldaydilar, o‘zlari ham aldanadilar.
14 Sen esa, o‘zing olgan va qattiq ishongan ta’limotingga sodiq qol. Chunki bu ta’limotni senga o‘rgatgan ustozlarning ibratomuz hayotini o‘zing ko‘rgansan.
15 Bolaligingdanoq Muqaddas Bitiklarni o‘rgangansan. Bu Bitiklar insonga donolik ato qiladi, Iso Masihga bo‘lgan ishonch orqali uni najotga erishtiradi.
16 Muqaddas Bitiklarning hammasi ilohiy ilhom bilan yozilgan bo‘lib, ta’lim va tanbeh berish, xatolarni tuzatish va solihlik yo‘lida tarbiya berish uchun foydalidir.
17 Bitiklardagi o‘gitlar bo‘yicha yashagan Xudoning quli har qanday yaxshi ish qilishga qobil bo‘lib, tayyor turadi.