Qonunlar 2 bob

1 Sahroda o‘tkazilgan yillar. 24 Isroil xalqi shoh Sixo‘nni yengadi.

1 Egamiz menga aytganiday, biz Qizil dengiz tomondagi sahroga qaytdik. Seir tog‘lari atrofida ko‘p vaqt yurdik.
2 Egamiz menga shunday dedi:
3 “Bu qirlar atrofida shuncha aylanib yurganingiz yetadi. Endi shimol tomonga boringlar.
4 Bu xalqqa Mendan shunday buyruq bergin: ‘Seir yurtida yashaydigan birodarlaringiz — Esov avlodining yerlaridan o‘tasizlar. Ular sizdan qo‘rqishadi. Ammo ehtiyot bo‘linglar,
5 ular bilan jang qilmanglar. Men sizlarga u yerning bir qarichini ham bermayman, chunki Men Seir tog‘larini Esov avlodiga mulk qilib berganman.
6 Ulardan ovqatni kumushga sotib olib yenglar, suvni ham kumushga sotib olib ichinglar.
7 Men, Egangiz Xudo, har bir ishingizda sizlarga baraka berdim. Shu bepoyon sahroda yurganingizda sizlarni himoya qildim. Qirq yildan beri Men sizlar bilan birgaman, sizlar hech qanday kamchilik ko‘rmadingizlar.’”
8 Shunday qilib, biz Seirda yashovchi birodarlarimiz — Esov avlodining yeridan o‘tib ketdik. Elet va Ezyo‘n–Geberdan Iordan vodiysiga ketgan yo‘ldan yurdik. So‘ngra Mo‘ab cho‘li tomon burilib ketdik.
9 Shunda Egamiz menga dedi: “Mo‘abliklar bilan janjallashib, urush boshlamanglar. Men sizlarga ularning yeridan mulk bermayman, chunki Or hududini Men Lut avlodiga mulk qilib berganman.”
10 (Oldin u yerda Eyim xalqi yashagan edi. Ular ko‘pchilik bo‘lib, kuchli, Inoq avlodi singari baland bo‘yli xalq edi.
11 Eyim xalqi va Inoq avlodlari, odatda, Rafa xalqi deb atalardi. Ammo Mo‘abliklar ularni Eyim xalqi, deb atashardi.
12 Seirda ancha oldin Xorim xalqi yashagan. Ammo Esov avlodi o‘sha yerlarni ulardan tortib olgandi. Isroil xalqi Egamiz mulk qilib bergan yurtda xalqlarni yo‘q qilganday, Esov avlodi ham Xorim xalqini yo‘q qilib, ularning yerlariga joylashib olgan edi.)
13 Egamiz: “Qani, endi otlaninglar, Zarad soyligidan o‘tinglar”, — deb amr berdi. Biz Zarad soyligidan o‘tdik.
14 Kadesh–Barnadan chiqishimizga va Zarad soyligidan o‘tishimizga 38 yil ketdi. Egamiz ont ichib aytganiday, bu vaqt oralig‘ida o‘sha naslning urushga yaroqli bo‘lgan odamlari olamdan o‘tib ketdi.
15 Darhaqiqat, Egamiz ularga qarshi O‘z qo‘lini ko‘tarib, qarorgohdagi hamma urushga yaroqlilarni qirib tashladi.
16 Urushga yaroqli bo‘lganlarning hammasi o‘lib, xalq orasidan yo‘q bo‘lgandan keyin,
17 Egamiz menga shunday dedi:
18 “Bugun Or shahridan o‘tasizlar, Mo‘ab yurtining shimoliy chegarasini kesib,
19 Ommon xalqining yeriga yaqinlashasizlar. Lekin ular bilan janjalashib, urush boshlamanglar. Sizlarga ularning yeridan bir parcha ham bermayman. Bu yerni Men Lut avlodiga mulk qilib berganman.”
20 (Ilgarilari bu yer Rafa xalqining yurti edi. Bu yerda Rafa xalqi yashagan edi. Ommon xalqi esa ularni Zamzum xalqi, deb atashardi.
21 Bu xalq kuchli, ko‘p bo‘lib, Inoq avlodi singari baland bo‘yli edi. Ammo Egamiz ularni yo‘q qildi. Ommon xalqi ularning yerini qo‘lga kiritib, o‘sha yerga joylashib olgandi.
22 Seirda yashayotgan Esov avlodi uchun ham Egamiz xuddi shunday qilgan edi. Xorim xalqini Egamiz yo‘q qildi. Esov avlodi Xorim xalqining yerini qo‘lga kiritib, ularning o‘rniga o‘zlari joylashib olishdi. Ular hozirgacha o‘sha yerda yashaydi.
23 Avim xalqi esa janubdagi G‘azogacha bo‘lgan qishloqlarda yashardi. Ammo Xafto‘rdan kelgan Xafto‘r xalqi ularni yo‘q qilib, o‘rnilariga o‘zlari joylashib olishgandi.)
24 Biz Mo‘ab yurtidan o‘tganimizdan keyin, Egamiz shunday dedi: “Endi otlanib, yo‘lga tushinglar, Arnon soyligidan o‘tinglar. Men Amor xalqining Xashbonda yashaydigan shohi Sixo‘nni va uning yerini sizlarning qo‘lingizga beraman. Unga hujum qilib, jang boshlang, uning yurtini egallab oling.
25 Men shunday qilamanki, bugundan boshlab butun yer yuzidagi xalqlar sizlardan qo‘rqib, vahimaga tushadigan bo‘lishadi. Nomingizni eshitganlar sizlardan qo‘rqqanidan qaltiraydigan bo‘ladi.”
26 Shundan keyin men Kadamo‘t cho‘lidan Xashbon shohi Sixo‘nga elchilar orqali quyidagicha do‘stona gaplarni yetkazdim:
27 “Ijozat bering, sizning yeringizdan o‘tib ketaylik. O‘ngga ham, chapga ham qayrilmay, to‘g‘ri yo‘ldan ketamiz.
28 Ovqatni biz sizdan kumushga sotib olib, yeymiz, suvni ham sizdan sotib olib ichamiz, faqat piyoda yurib o‘tishimizga ruxsat bersangiz bo‘ldi.
29 Seirda yashayotgan Esov avlodi ham, Or shahrida yashayotgan Mo‘abliklar ham ijozat bergan edi. Ularning yerlaridan o‘tib keldik. Ular singari siz ham ijozat bering, yeringizdan o‘tib ketaylik. Iordandan o‘tib, Egamiz Xudo bizga beradigan yurtga yetib olaylik.”
30 Biroq Xashbon shohi Sixo‘n yeridan o‘tib ketishimizga ruxsat bermadi. Sizlar bugun yashab yurgan yerni qo‘lga kiritishingiz uchun Egangiz Xudo Sixo‘nning yuragini tosh qilib, o‘jar qilib qo‘ygandi.
31 Egamiz menga shunday dedi: “Men Sixo‘nni va uning yurtini sening qo‘lingga beryapman. Uning yurtini zabt eta boshla.”
32 Sixo‘n butun xalqini boshlab, biz bilan jang qilgani Yaxaz shahriga chiqdi.
33 Ammo Egamiz Xudo uni bizning qo‘limizga berdi. Sixo‘nni, uning jamiki xalqini, farzandlarini yo‘q qilib tashladik.
34 Sixo‘nning hamma shaharlarini olib, birontasini ham qoldirmay vayron qildik. Erkaklari, ayollari va bolalaridan birontasini ham tirik qoldirmadik.
35 Mag‘lub qilgan shaharlarimizdan faqat chorva va boyliklarni o‘zimizga o‘lja qilib oldik.
36 Arnon soyligining chetida joylashgan Aror shahridan hamda soylikning o‘rtasidagi shahardan tortib, to Giladgacha bo‘lgan birorta shahar bizning kuch– qudratimizga dosh berolmadi. Chunki Egamiz Xudo hammasini bizning qo‘limizga bergan edi.
37 Ammo biz Yavoq daryosi bo‘yidagi Ommon xalqining yerlariga va qirlardagi ularning shaharlariga hujum qilmadik. Chunki Egamiz Xudo bizga u yerlarni bosib olishni man qilgandi.