Butrusning ikkinchi maktubi 2 bob

1 Soxta ustozlarning gunohi va jazosi.

1 Isroil xalqi orasida soxta payg‘ambarlar bo‘lgani kabi, sizlarning orangizda ham soxta ustozlar bo‘ladi. Ular nayrang ishlatib, orangizda halokatli bid’atlar tarqatadilar. Hatto jonlarini sotib olgan Xo‘jayinini ham rad etib, bu bilan o‘zlarini kulfatga muqarrar yo‘liqtiradilar.
2 Ko‘p odamlar ularga taqlid qilib, axloqsiz hayot kechiradilar. Ularning dastidan imonsizlar haqiqat yo‘lini yomonlaydilar.
3 Bu tamagir ustozlar to‘qib chiqargan gaplari bilan sizlarni yo‘ldan ozdiradilar, so‘ng pulingizni shilib oladilar. Ammo Xudo bunday odamlarni ancha oldin o‘limga mahkum qilib qo‘ygan. U mudramaydi, ularning halokatini kechiktirmaydi.
4 Xudo hatto gunoh qilgan farishtalarni ham ayamagan. Qiyomat kunigacha ularni tubsiz chuqurlikdagi zulmatga zanjirband qilib qo‘ygan.
5 Xudo qadimgi dunyoni ham ayamay, betavfiqlar ustiga to‘fon keltirdi. U faqat solihlik jarchisi bo‘lgan Nuhni va boshqa yetti kishini omon saqladi.
6 Xudo Sado‘m va G‘amo‘ra shaharlarini halokatga mahkum etdi. Xudosizlarga saboq bo‘lsin deb, bu shaharlarni kuydirib kul qildi.
7 Bebosh odamlarning o‘taketgan axloqsizliklaridan azob chekkan solih Lutni esa qutqardi.
8 O‘sha xalq orasida yashagan bu solih odam har kuni ularning qabih ishlarini ko‘rib, eshitgani uchun ichidan ezilib qiynalar edi.
9 Bu misollar quyidagilarni anglatadi: Egamiz taqvodorlarni kulfatlardan qutqara oladi, betavfiqlarni esa qiyomat kunidagi azoblarga hozirlaydi.
10 Ayniqsa, shahvoniy hirsga berilib, o‘z tanasini bulg‘atuvchi, ilohiy hokimiyatni esa rad qiluvchi odamlarni U jazolaydi. Darvoqe, orangizdagi soxta ustozlar ham ilohiy hokimiyatni rad qilyaptilar, ular surbet va takabburdirlar. Ular samoviy mavjudotlardan qo‘rqmaydilar, ularni nazarga ham ilmaydilar.
11 Farishtalar o‘sha yovuz mavjudotlardan kuchliroq va qudratliroq bo‘lishlariga qaramay, Egamizning huzurida mavjudotlarni haqoratlamaydilar, hukm ham qilmaydilar.
12 Ammo bu soxta ustozlar yovvoyi hayvonlarga o‘xshaydilar, ular faqat tug‘ma his–tuyg‘ulariga berilib yashaydilar. O‘zlari anglab yetmaydigan yovuz mavjudotlarni mensimay yuribdilar. Biroq ular o‘sha mavjudotlar bilan birga halok bo‘ladilar, hayvonlar singari ovlanib, yo‘q qilinadilar.
13 Soxta ustozlarning qilgan nohaqliklari o‘zlarining boshiga yetadi. Axir, ular kuppa– kunduzi aysh–ishrat qilishni xush ko‘radilar, jamoatingiz sha’niga dog‘ tushiradilar. Sizlar taom yeyish uchun birga yig‘ilganingizda, Rabbimiz Isoni xotirlash uchun non sindirganingizda, ular orangizda o‘tirib, kayfu safo qiladilar. Buzuqligi bilan boshqalarni yo‘ldan uradilar.
14 Ko‘zlari doimo shahvat bilan yonadi, gunoh qilib to‘ymaydilar. Ular imonda sust kishilarni ovlab, yo‘ldan ozdiradilar. Bu soxta ustozlar istagan narsasini undirib olishga ustasi farangdirlar. Eh, la’natga uchragurlar!
15 Ular to‘g‘ri yo‘lni tark etdilar, Bavo‘r o‘g‘li Balom yo‘lidan borib, gumroh bo‘ldilar. Balom harom yo‘l bilan pul topishni xush ko‘rgandi.
16 Lekin bu gunohi uchun ta’zirini yedi. Tilsiz eshak tilga kirib, inson ovozi bilan payg‘ambarning ahmoqligiga chek qo‘ydi.
17 Bu soxta ustozlar bamisoli suvsiz quduqdirlar, shamolda tez g‘oyib bo‘ladigan tuman kabidirlar. Ular uchun tim qorong‘i zulmat tayyorlab qo‘yilgan.
18 Chunki ular noto‘g‘ri yo‘ldan zo‘rg‘a qochib qutulgan imonlilarni yana axloqsizlik domiga tortadilar. Dabdabali, ammo tentaksimon gaplari bilan ularni avrab, nafslarini qo‘zg‘atadilar.
19 Ularga: “Erkin bo‘lasizlar”, deya va’da beradilar, holbuki, o‘zlari gunoh qulidirlar. Axir, odam nimadan yengilsa, o‘shaning quli bo‘lur, deb bejiz aytilmagan.
20 Rabbimizu Najotkorimiz bo‘lgan Iso Masihni tanib, dunyoning qabohatlaridan qochib qutulgan odamlar yana eski qiliqlariga qaytib, qabihlikka mag‘lub bo‘lishsa, ularning so‘nggi ahvoli oldingidan ham battar bo‘ladi.
21 Solihlik yo‘lini bilgandan keyin, ularga topshirilgan muqaddas amrlardan yuz o‘girgandan ko‘ra, bu yo‘lni hech bilmagani o‘zlari uchun yaxshiroq bo‘lar edi.
22 Bunday odamlarga mana shu maqol aynan to‘g‘ri keladi: “It o‘z qusug‘iga qaytar, Yuvilgan cho‘chqa esa balchiqqa.”