Butrusning birinchi maktubi 2 bob

1 Xudoning kalomiga intilinglar. 4 Xudoning ma’badi uchun tirik toshlar. 11 Jamiyatda Xudoga munosib hayot kechiringlar. 21 Masihdan ibrat olinglar.

1 Endi har qanday yomon niyat, hiyla–nayrang, ikkiyuzlamachilik, rashk–hasad va g‘iybatni o‘zingizdan soqit qilinglar.
2 Yangi tug‘ilgan chaqaloq sof ona sutini tusaganday, sizlar ham Xudo kalomiga tashna bo‘linglar. Kalom bilan oziqlanib, ulg‘ayib, najotga erishinglar.
3 Axir, sizlar Rabbimiz Isoning muruvvatidan bahramand bo‘ldingizlar.
4 Insonlar rad etgan, lekin Xudo qimmatbaho deb tanlagan tirik Tosh — Rabbimiz Isoga yaqinlashinglar.
5 Shunda o‘zlaringiz ham tirik toshlarday bo‘lasizlar. Xudo sizlardan ruhiy ma’bad barpo etadi. Sizlar muqaddas ruhoniylar bo‘lib xizmat qilasizlar va Iso Masih orqali Xudoga maqbul ruhiy qurbonliklar keltirasizlar.
6 Zero, Muqaddas Bitiklarda Xudo shunday degan: “Mana, Men joylashtiryapman Quddusda, Tanlangan, qimmatbaho tamal Toshini. Unga ishonganlar aslo uyatga qolmas.”
7 Siz — Masihga ishonganlar uchun bu Tosh qimmatbahodir. Ammo ishonmaganlarga Muqaddas Bitiklardagi shu so‘zlar to‘g‘ri keladi: “Binokorlar rad etgan tosh Binoning tamal toshi bo‘ldi. Ba’zilar bu toshga qoqinadi,
8 Uning dastidan yiqiladi.” Imonsizlar Xushxabarga quloq solmaganlari uchun, qoqinadilar. Ular ana shu qismatga mahkum bo‘lganlar.
9 Ammo sizlar — Shohanshoh ruhoniylari, tanlangan bir nasl, muqaddas qavm, Xudoning aziz xalqisiz. Xudo sizlarni zulmatdan O‘zining ajoyib nuriga da’vat etgan, Uning buyuk ishlarini e’lon qilishingiz uchun sizlarni tanlagan.
10 Sizlar bir vaqtlar Xudoga begona edingizlar, endi esa Uning xalqisizlar. Bir vaqtlar Xudoning marhamatidan bebahra edingizlar, endi esa Undan marhamat topdingizlar.
11 Ey azizlarim, sizlardan o‘tinib so‘rayman, jonga qarshi kurashadigan nafs ehtiroslaridan saqlaninglar. Axir, sizlar bu dunyoda g‘aribu musofirsizlar.
12 Imonsizlar orasida Xudoga munosib hayot kechiringlar. Ular sizlarni yomonlikda ayblasalar–da, ezgu ishlaringizni ko‘rib, kim bilsin, balki tavba qilishar va qiyomat kuni Xudoni ulug‘lashar.
13 Insonlar tomonidan o‘rnatilgan har qanday hokimiyatga, Egamiz haqi–hurmati, bo‘ysuninglar. Oliy hokim bo‘lgan shohga ham,
14 u tayinlagan hokimlarga ham itoat qilinglar. Zero, hokimlar yomonlik qilganlarni jazolash uchun, yaxshilik qilganlarni esa taqdirlash uchun tayinlangan.
15 Siz haqiqatni bilmagan nodon odamlarning og‘izlarini qilgan yaxshiligingiz orqali yopinglar, chunki bu Xudoning xohishidir.
16 Ozod odamlardek yashanglar, ammo ozodlik niqobi ostida yomonlik qilmanglar. Xudoning qullariday hayot kechiringlar.
17 Hamma odamlarni hurmat qilinglar. Imonli birodarlaringizni yaxshi ko‘ringlar. Xudodan qo‘rqinglar, davlat rahbariga izzat– ehtirom ko‘rsatinglar.
18 Ey qullar, Xudodan qo‘rqqaningiz uchun xo‘jayinlarga itoat qilinglar. Nafaqat mehribon va muloyim xo‘jayinlarga, balki qattiqqo‘llariga ham bo‘ysuninglar.
19 Agar sizlar Xudoni mamnun qilmoqchi bo‘lib, to‘g‘ri ish qilsangiz–u, nohaq azoblarga chidasangiz, Xudoni rozi qilgan bo‘lasiz.
20 Bordi–yu qilgan gunohingiz uchun tayoq yeb chidasangiz, bu sizga sharaf keltirarmidi?! Ammo yaxshilik qilib turib, nohaq azoblarga chidasangiz, Xudoning maqtoviga sazovor bo‘lasiz.
21 Hatto azob chekkaningizda ham Xudo sizlarni yaxshilik qilishga da’vat etgan. Masih sizlar uchun azob chekib, namuna bo‘ldi. Unga taqlid qilinglar. Axir,
22 U hech qanday gunoh qilmagan, og‘zidan biron yolg‘on so‘z chiqmagan.
23 U haqorat qilinganda hech kimga haqorat bilan javob qaytarmadi, azob chekkanda hech kimga tahdid qilmadi. Faqat odilona hukm qiladigan Xudoga O‘zini topshirdi.
24 U gunohlarimizni O‘ziga oldi, a’zoi badani xochda azob chekdi. Shu tufayli biz gunoh uchun o‘lganmiz va solih hayot kechira olamiz. Uning yaralaridan biz shifo topdik.
25 Ilgari sizlar adashib yurgan cho‘ponsiz qo‘ylarga o‘xshar edingizlar, endi esa jonlaringizning Posboni bo‘lgan Cho‘ponga qaytib keldingizlar.