Zakariyo 14 bob

1 Kelajakdagi urush va g‘alaba.

1 Egamizning kuniga oz qoldi. Ey Quddus ahli, o‘sha kuni mulkingiz ko‘z oldingizda talon–taroj qilinadi.
2 Egamiz barcha xalqlarni Quddusga qarshi jang qilishga yig‘adi. Dushmanlar shaharni qo‘lga kiritishadi. Uylarni talab ketishadi, ayollarni zo‘rlashadi. Shahar aholisining yarmi surgunga ketadi. Qolganlari esa shahardan haydalmaydi.
3 Shundan keyin Egamiz urush payti jang qilganday, o‘sha xalqlarga qarshi jang qiladi.
4 O‘sha kuni U Quddus shahrining sharqida bo‘lgan Zaytun tog‘ining ustida turadi. Shu kuni Zaytun tog‘i ikkiga ajraladi. Tog‘ orasidan sharqdan g‘arbga qarab ketgan keng bir vodiy o‘tadi. Shunda tog‘ning bir tarafi shimolga, ikkinchi tarafi esa janubga suriladi.
5 Sizlar Egamiz tog‘ining vodiysi orqali qochasizlar. Tog‘larning orasidagi bu vodiy Oziyolgacha cho‘ziladi. Sizlar Yahudo shohi Uziyo davrida bo‘lgan zilzila paytida qochganday qochasizlar. Shunda Egamiz Xudo keladi. U bilan birga Uning farishtalari ham keladi.
6 O‘sha kuni nur bo‘lmaydi. Barcha yorug‘lik manbalari so‘nadi.
7 Ammo kun davom etaveradi. Shunda kun ham, tun ham bo‘lmaydi. Kech kirganda ham yorug‘ bo‘lib turaveradi. Bu qachon sodir bo‘lishini faqatgina Egamiz biladi.
8 O‘sha kuni Quddusdan hayotbaxsh suvlar oqib chiqadi, uning yarmi O‘lik dengizga, qolgan yarmi esa O‘rta yer dengiziga quyiladi. Suv yozda ham, qishda ham oqaveradi.
9 Egamiz esa butun yer yuzining Shohi bo‘ladi. O‘sha kuni barcha xalqlar faqatgina Uni Egamiz, deb biladi va faqat Unga sajda qilishadi.
10 Shimoldagi G‘ibodan Quddusning janubidagi Rimmongacha bo‘lgan joylar, butun yurt tekislikka aylanadi. Quddus esa o‘zining yuksak joyida turaveradi. Shahar Benyamin darvozasidan Eski darvozagacha, Burchak darvozasigacha, Xanonil minorasidan shohning sharob chiqariladigan joylarigacha cho‘zilgan bo‘ladi.
11 Quddusda yana odamlar yashaydigan bo‘ladi, bundan keyin uni hech qachon vayron qilishmaydi. Quddusda tinchlik qaror topadi.
12 Quddusga qarshi urush ochgan xalqlarning boshiga Egamiz quyidagi o‘latni yuboradi: tirik bo‘lsalar ham tanasi chirib ketadi, ko‘zlari kosasidayoq chirib ketadi, tillari esa og‘izlaridayoq chirib ketadi.
13 O‘sha kuni Egamiz ularni benihoya dahshatga tushiradi. Hamma o‘z yonidagi odamni ushlab, bir–biriga qarshi qo‘l ko‘taradi.
14 Hatto Yahudo xalqi ham Quddusdagi jangga qo‘shiladi. Uning atrofidagi barcha xalqlarning boyliklari — juda ko‘p tilla, kumush va kiyimlar o‘lja qilib olinadi.
15 Yuqorida aytilgan o‘lat dushmanlarning otlari, hachirlari, tuyalari, eshaklari — ularning qarorgohidagi hamma hayvonlarga ham keladi.
16 Quddusga qarshi urush ochganlardan tirik qolganlari esa har yili Shoh — Sarvari Olamga sajda qilishga va Chayla bayramini nishonlashga kelishadi.
17 Agar yer yuzidagi xalqlarning birortasi Shoh — Sarvari Olamga sajda qilish uchun Quddusga kelmasa, ularning yurtida yomg‘ir yog‘maydi.
18 Agar Misr xalqi bayramga kelishni rad etsa, Egamiz Chayla bayramiga kelishni rad etgan boshqa xalqlarning boshiga solgan o‘latni ularning boshiga ham soladi.
19 Chayla bayramini nishonlashga chiqmagan Misr xalqi va boshqa hamma xalqlarning jazosi shu bo‘ladi.
20 O‘sha kuni hatto otlarning bo‘yinturuqlaridagi qo‘ng‘iroqlariga ham “Egamizga bag‘ishlangan”, deb yozilgan bo‘ladi. Qurbongoh oldida ishlatiladigan tog‘orachalar muqaddasdir. Egamizning uyidagi oddiy qozonlar ham xuddi shunday muqaddas bo‘ladi.
21 Quddus va Yahudodagi barcha qozonlar Sarvari Olamga bag‘ishlangan bo‘ladi. Shunda kim qurbonlik keltirmoqchi bo‘lsa, qurbonlik go‘shtini shu qozonlarda qaynatsa bo‘laveradi. O‘sha kuni Mening uyimda savdogarlar boshqa bo‘lmaydi.