Xabaqquq 3 bob

1 Xabaqquq ibodat qiladi, vahiyda Xudoni ilohiy jangchi timsolida ko‘radi, 16 Xabaqquq Xudoga bo‘lgan ishonchini e’lon qiladi.

1 Xabaqquq payg‘ambarning kuyga solingan ibodati:
2 “Ey, Egam, men Sening shuhrating haqida eshitdim. Qilgan buyuk ishlaringdan hayratda qoldim. Ey, Egam, bizning davrimizda ham shunday ishlaringni qilgin. Odamlar Sening nimalarga qodir ekanligingni bilib qo‘yishsin. G‘azablanganingda mehr–shafqatni esdan chiqarmagin.
3 Xudo keladi Edom yurtidan, Muqaddas Xudo keladi Poron qirlaridan. Uning ulug‘vorligi ko‘kni porlatar, Hamdu sanolariga butun dunyo to‘lar.
4 Ulug‘vorligi chaqmoqday chaqnar, Nur sochilar Uning qo‘lidan — Kuch yashiringan bilagidan.
5 Uning oldida yuradi o‘lat, Uning ketidan ergashadi ofat.
6 To‘xtaganda yer silkinadi, Nazar solganda xalqlarni titroq bosadi. Uning qadimdan yurgan yo‘llaridagi Mangu tog‘lar o‘pirilib tushadi, Abadiy qirlar cho‘kib past bo‘ladi.
7 Kushondagi odamlarning qo‘rqqanini men ko‘ryapman, Midiyondagi odamlarning dag‘–dag‘ qaltiraganini ko‘ryapman.
8 Ey, Egam, nahotki g‘azablansang daryolardan?! Nahot Sening jahling chiqsa irmoqlardan?! Yoki Sening qasding bormidi dengizdan?! Shuning uchun otlaringni choptirasanmi, Zafarli jang aravalaringga minib olasanmi?!
9 Sen g‘ilofdan chiqarasan kamoningni, O‘qlarga to‘ldirasan o‘qdoningni. Daryolar bilan yorasan yer yuzini.
10 Buni ko‘rganda tog‘larni dard tutar, Shiddatli oqim ko‘pirib oqar. Dengiz chuquridan nido yangrar, Dengiz to‘lqinlari ko‘kka intilar.
11 Sening o‘qlaring uchib chaqnaydi, Nayzalaring yalt etib yonadi. Bundan quyoshu oy o‘z joyida qotib turadi.
12 Sen jahl ustida bosib o‘tarsan yer yuzini, G‘azabga minib oyoq osti qilarsan xalqlarni.
13 Qutqarish uchun kelasan O‘z xalqingni, O‘z tanlaganing orqali ozod qilish–chun ularni. Fosiq xalqning yo‘lboshchisini urasan, Boshdan–oyoq uni shilib tashlaysan.
14 G‘animlarimiz quyun kabi kelyaptilar, Bizni har yoqqa tarqatib yubormoqchi bo‘lyaptilar. O‘z uyasida o‘ljasini g‘ajigan yirtqich hayvonday, Kuchsiz ovidan o‘zida yo‘q sevinyaptilar. Sen esa ularning yo‘lboshchisini o‘z o‘qlari bilan halok qilasan.
15 Otlaring tuyoqlari dengizni bosib ezadi, Bahaybat suvlarni bir joyga yig‘ib qo‘yadi.”
16 Men bularni eshitdim. Shunda uvushdi mening yuragim, Titray boshladi lablarim, Madorim qolmay, qaltiradi tizzalarim. Ammo men sabr–toqat qilaman, Bosqinchilarimiz boshiga tushadigan kulfat kunini kutaman.
17 Bordi–yu, anjir daraxti gullamay qolsa, Uzum toklari meva tugmasa, Zaytun daraxtlari hosil bermasa, Daladagi ekinlar unmay qolsa, Qo‘ralarda qo‘ylar qolmasa, Og‘ilxonalar bo‘m–bo‘sh bo‘lsa,
18 Shunda ham Egamdan shod bo‘lurman, Najotkorim Xudodan quvonurman. Ijrochilar rahbariga. Torli asboblar jo‘rligida.