Levilar 21 bob

1 Ruhoniylarning muqaddasligi.

1 Egamiz Muso orqali Horunning ruhoniy o‘g‘illariga shunday dedi: “Ruhoniy qazo qilgan qarindoshining jasadiga tegib o‘zini bulg‘amasin.
2 Bordi–yu, marhum ruhoniyga eng yaqin qarindoshi, ya’ni ota–onasi, o‘g‘il–qizi, aka–ukasi,
3 shuningdek, turmushga chiqmagan opa–singlisi bo‘lsa, ular tufayli bulg‘anishi mumkin.
4 Lekin xotini tomonidan birov qazo qilsa, u tufayli o‘zini bulg‘ab, murdor bo‘lmasin.
5 Ruhoniy aza tutganda sochini qirmasin, soqolining uchini qirqmasin, badanini tilmasin.
6 U Mening oldimda muqaddas bo‘lsin, Meni badnom etmasin. Men, Egasi Xudoga olovda kuydiriladigan taom nazrlarni keltirgani uchun u muqaddas bo‘lsin.
7 Fohishalik qilib bulg‘angan yoki eridan ajralgan ayolga uylanmasin. Zotan ruhoniy Mening oldimda muqaddasdir.
8 Xalq ham ruhoniyni muqaddas deb bilsin, chunki Men, Xudoyingizga nonni keltiradigan o‘shadir. U odamlar uchun muqaddas bo‘lsin, zotan Men, Egangiz, muqaddasman. Xalqimni muqaddas qiladigan Menman.
9 Agar ruhoniyning qizi fohishalik qilib o‘zini bulg‘asa, u otasini ham bulg‘agan bo‘ladi. Unday qizni tiriklayin kuydirish lozim.
10 Aka–ukalari orasidan boshiga moy surtib tanlangan oliy ruhoniy ruhoniylik liboslarini kiyish uchun bag‘ishlangandir. Shuning uchun u qayg‘udan sochini to‘zmasin, liboslarini ham yirtmasin.
11 Jasadning yaqiniga bormasin, hatto vafot etgan ota–onasi tufayli ham o‘zini bulg‘amasin.
12 U ota– onasini dafn qilish uchun Muqaddas chodirdan chiqmasin, shu tufayli Mening chodirimni bulg‘amasin. Zotan Mening muqaddas qiladigan moyim uning ustidadir, u Menga bag‘ishlangandir. Men Egangizman.
13 Oliy ruhoniy faqat bokira qizga uylansin.
14 Beva, eridan ajralgan yoki fohishalik qilib bulg‘angan ayolni xotinlikka olmasin. O‘z qavmidagi bokira qizga uylansin,
15 shu tariqa muqaddas naslini haromlikdan asrasin. Men, Egangiz, uni muqaddas qilganman.”
16 Egamiz Muso orqali
17 Horunga shunday dedi: “Avlodingdan nuqsoni bor biror odam Menga qurbonliklarni keltirmasin. Bunga avlodlar osha rioya qilinglar.
18 Nuqsoni bor hech kim yaqinimga kelmasin: ko‘r, cho‘loq, mayib, majruh
19 qo‘l– oyog‘i singan,
20 bukur, pakana, ko‘zida nuqsoni bor, yiringlagan yaralari yoki qo‘tiri bor, moyagi ezilgan odam qurbongohning yaqiniga bormasin.
21 Ruhoniy Horun naslidan nuqsoni bor hech kim olovda kuydiriladigan nazrlarni Men, Egangizga keltirmoqchi bo‘lib yaqinlashmasin. Nuqsoni bo‘lgani uchun u Menga taom nazrlarni keltirish uchun yaqinlashmasin.
22 U Mening qurbonliklarimni, eng muqaddas va muqaddas nazrlarimni tanovul qilishi mumkin.
23 Lekin nuqsoni tufayli u Muqaddas xonadagiichki pardaga va qurbongohga aslo yaqinlashmasin. Aks holda u muqaddas makonimni bulg‘agan bo‘ladi. Makonimni muqaddas qiladigan Egangiz Menman.”
24 Shunday qilib, Muso bularning hammasini Horun va uning o‘g‘illariga hamda butun Isroil xalqiga aytdi.