Ester 3 bob

1 Xomon yahudiylarga qarshi chiqadi.

1 Bu hodisalardan keyin shoh Axashverash O‘gax naslidan bo‘lgan Xamadoto o‘g‘li Xomonni ko‘klarga ko‘tarib, yuksak martabaga tayinladi. Boshqa hamma a’yonlar ustidan Xomonni nozir etib tayinladi.
2 Shohning saroydagi boshqa a’yonlari Xomonga tiz cho‘kib ta’zim qilardilar. Chunki shohning amri shunday edi. Mordaxay esa na egilardi, na ta’zim qilardi.
3 Shohning saroydagi a’yonlari Mordaxayga: “Nimaga sen shohning amriga itoat etmayapsan–a?!” deb aytardilar.
4 Ular Mordaxayga bu gapni har kuni aytsalar ham, Mordaxay ularning gapiga quloq solmasdi. A’yonlar, Mordaxayning bu qilig‘iga Xomon toqat qila olarmikan, deb uni bu ahvoldan xabardor qildilar. Chunki Mordaxay ularga: “Men yahudiyman”, deb aytgan edi.
5 Xomon Mordaxayning tiz cho‘kib ta’zim qilmayotganini ko‘rganda, g‘azabdan tutoqardi.
6 Xomon birgina Mordaxayni o‘ldirishni arzimas ish deb o‘yladi. Mordaxayning qaysi xalqdan ekanini bilgani uchun, Xomon Axashverashning butun shohligi hududidagi mordaxaylarni — jamiki yahudiy xalqini qirib tashlashga qasd qilib qo‘ydi.
7 Axashverash shohligining o‘n ikkinchi yili, birinchi oyida — Nison oyida bu fitna amalga oshiriladigan kun va oy uchun Xomon oldida pur — qur’a tashladilar. Qur’a o‘n ikkinchi oyning — Adar oyining o‘n uchinchi kuniga tushdi.
8 Shundan keyin Xomon shoh Axashverashga aytdi: — Shohligingiz viloyatlaridagi boshqa xalqlarning orasiga sochilib–tarqalib ketgan bir xalq bor. Ularning qonunlari hamma xalqlar qonunidan farq qiladi. Shohimiz qonunlariga ular bo‘ysunmaydilar. Ularga sabr–toqat qilish — shohimizning manfaatlariga ziddir.
9 Agar shohimiz ma’qul ko‘rsalar, bu xalqni qirib tashlash uchun farmon bersinlar. Men o‘n ming talant kumushimni a’yonlar qo‘liga olib borib beraman. Ular bu kumushni shohimiz xazinasiga topshiradilar.
10 Shundan keyin shoh barmog‘idagi muhr uzugini yechib, farmonini tasdiqlash uchun yahudiylar dushmani O‘gax naslidan Xamadoto o‘g‘li Xomonga berdi.
11 — Bu pullar o‘zingda qolsin, xalqni ham senga berdim, — dedi shoh Xomonga. — Anavi xalqqa nimani ma’qul ko‘rsang, shuni qil.
12 Birinchi oyning o‘n uchinchi kuni shohning mirzalari chaqirildi. Xomonning hamma buyruqlari har bir viloyat xalqining o‘z yozuvida va o‘z tilida shohning noiblariga, har bir viloyat hokimiga va har bir xalqning bekiga yozildi. Maktublar shoh Axashverash nomidan yozilib, shohning muhr uzugi bilan tasdiqlandi.
13 Maktublar choparlar orqali shohning qo‘li ostidagi hamma viloyatlarga jo‘natildi. “Yahudiylarning hammasi — yoshu qarisi, bolalaru ayollari bir kunda — o‘n ikkinchi oyning, ya’ni Adar oyining o‘n uchinchi kuni yo‘q qilinsin, o‘ldirilsin, qirilsin, mol–mulki talon–taroj qilinsin,
14 hamma o‘sha kunga tayyor bo‘lsin”, deb farmon e’lon qilindi. Shuning uchun har bir viloyatga ular uchun qonun sifatida farmondan ko‘chirma berildi.
15 Choparlar shohning aytganiga muvofiq tezlik bilan yo‘lga chiqdilar. Farmon Shushan qal’asida ham e’lon qilingach, shahar besaranjom bo‘lib qoldi. Shoh bilan Xomon esa o‘tirishib kayfu safo qilishardi.