Solnomalar (birinchi kitob) 2 bob

1 Yoqubning nasli. 3 Yahudoning nasli. 9 Yahudoning nabirasi Xazrondan Dovudgacha bo‘lgan nasllar. 18 Xazronning nasli. 25 Xazron o‘g‘li Yaraxmalning nasli. 42 Xazron o‘g‘li Xolibning nasli. 50 Xolib o‘g‘li Xurning nasli.

1 Yoqubning o‘g‘illari quyidagilardir: Ruben, Shimo‘n, Levi, Yahudo, Issaxor, Zabulun,
2 Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad va Osher.
3 Yahudoning G‘ur, O‘nan va Shelo degan o‘g‘illari bor edi. Bu uchala o‘g‘ilni unga Kan’onlik Botshuva tug‘ib bergandi. Yahudoning to‘ng‘ich o‘g‘li G‘ur Egamizning oldida qabih ishlar qilgani uchun, Egamiz uning jonini oldi.
4 Yahudoning kelini Tamara ham Yahudoga Paraz va Zerax degan o‘g‘illarni tug‘ib berdi. Yahudoning hammasi bo‘lib besh o‘g‘li bor edi.
5 Parazdan Xazron va Xomul ismli ikki o‘g‘il tug‘ildi.
6 Zeraxning beshta o‘g‘li bo‘lib, ularning ismlari Zimri, Etxan, Xaman, Qolko‘l va Dardax edi.
7 Zerax avlodidan bo‘lgan Karmi ismli bir odamning Oxar degan o‘g‘li bor edi. Oxar Egamizga bag‘ishlangan narsalarning bir nechtasini olib, Isroilga kulfat keltirgandi.
8 Etxanning o‘g‘li Ozariyo edi.
9 Xazronning uchta o‘g‘li bo‘lib, ismlari Yaraxmal, Ram va Xolib edi.
10 Ramdan Ominadov tug‘ildi, Ominadov Yahudo yo‘lboshchisi Naxsho‘nning otasi edi.
11 Naxsho‘ndan Salmo tug‘ildi, Salmodan Bo‘az tug‘ildi,
12 Bo‘azdan Obid tug‘ildi va Obiddan Essay tug‘ildi.
13 Essayning yetti o‘g‘li bo‘lib, to‘ng‘ichi — Eliyob, ikkinchisi — Abunadov, uchinchisi — Shimo,
14 to‘rtinchisi — Natanil, beshinchisi — Radday,
15 oltinchisi — Ozim, yettinchisi Dovud edi.
16 Ularning Zeruya va Obigayl degan singillari bor edi. Zeruyaning uchta o‘g‘li bo‘lib, ularning ismlari Abushay, Yo‘ab va Osoyil edi.
17 Obigayl Ismoil qavmidan bo‘lgan Eter bilan turmush qurib, Emosani tug‘di.
18 Xazron o‘g‘li Xolibning Ozibax va Yariyo‘t degan xotinlari bor edi. Ozibaxdan tug‘ilgan o‘g‘illarining ismi Yesher, Sho‘vav va Ardun edi.
19 Ozibax olamdan o‘tgach, Xolib Efratga uylandi. Efrat unga Xurni tug‘ib berdi.
20 Xurdan Uri tug‘ildi, Uridan Bazalil tug‘ildi.
21 Xazron oltmish yoshga kirganda Moxirning qizi — Giladning singlisiga uylanib, undan Saxuv ismli o‘g‘ilni ko‘rdi.
22 Saxuvdan Yovir tug‘ildi. U Giladdagi yigirma uchta shahar ustidan hukmronlik qilardi.
23 Keyinchalik Gashur va Oram xalqlari Yovir shaharlarini, shuningdek, Qanot shahri va atrofidagi oltmishta qishloqni qo‘lga kiritishdi. Bu yerlarda yashayotgan xalq Giladning otasi Moxirning urug‘idan edi.
24 Xazron vafot etgandan keyin, o‘g‘li Xolib otasining beva qolgan Efrat ismli xotiniga uylandi. Ular Ashxur ismli o‘g‘il ko‘rdilar. Ashxur Taxuva shahrining asoschisi bo‘ldi.
25 Xazronning to‘ng‘ich o‘g‘li Yaraxmaldan bino bo‘lgan o‘g‘illar quyidagilardir: to‘ng‘ich o‘g‘li Ram, so‘ngra Bunax, Oren, Ozim va Oxiyodir.
26 Yaraxmalning Otarax ismli boshqa xotini ham bor edi. Otaraxdan O‘nam tug‘ildi.
27 Yaraxmalning to‘ng‘ich o‘g‘li Ramdan Maz, Yomin va Exer bino bo‘ldi.
28 O‘namning Shammay va Yodo degan o‘g‘illari bor edi. Shammay Nadov va Abushur ismli o‘g‘illar ko‘rdi.
29 Abushurning Abuhayil degan xotini bo‘lib, undan Axbon va Mo‘lid degan o‘g‘illar tug‘ildi.
30 Nadovdan Saled va Opayim degan o‘g‘illar bino bo‘ldi. Saled befarzand o‘tib ketdi.
31 Opayim — Yishining otasi, Yishi — Shashonning otasi, Shashon Oxlayning otasi edi.
32 Shammayning ukasi Yodoning Eter va Yo‘natan ismli ikkita o‘g‘li bor edi. Eter befarzand o‘tib ketdi.
33 Yo‘natanning Palaf va Zozo ismli ikkita o‘g‘li bor edi. Mana shularning hammasi Yaraxmalning nasli edi.
34 Shashonning o‘g‘li bo‘lmay, faqat qizlari bor edi, xolos. Shashonning Yarxo ismli bir Misrlik quli ham bor edi.
35 Shashon qizini o‘zining quli Yarxoga uzatdi. Ular o‘g‘il ko‘rishdi va ismini Attay qo‘yishdi.
36 Attaydan Natan tug‘ildi, Natandan Zobod tug‘ildi,
37 Zoboddan Eflol tug‘ildi, Efloldan Obid tug‘ildi,
38 Obiddan Yohu tug‘ildi, Yohudan Ozariyo tug‘ildi,
39 Ozariyodan Xalez tug‘ildi, Xalezdan Elasax tug‘ildi,
40 Elasaxdan Sismay tug‘ildi, Sismaydan Shallum tug‘ildi,
41 Shallumdan Yoxamiyo tug‘ildi, Yoxamiyodan Elishama tug‘ildi.
42 Yaraxmalning ukasi Xolib ikki o‘g‘il ko‘rdi, to‘ng‘ichining ismi Mesho va kenjasining ismi Morisho edi. Meshodan Zif tug‘ildi, Morishodan Xevron tug‘ildi.
43 Xevron Ko‘rax, Tappux, Rahem va Shema ismli o‘g‘illar ko‘rdi.
44 Shemadan Raxam tug‘ildi, Raxamdan Yorixim tug‘ildi. Shemaning akasi Rahem Shammay ismli o‘g‘il ko‘rdi.
45 Shammaydan Moyun tug‘ildi. Moyundan Baytzur tug‘ildi.
46 Xolibning Efax ismli cho‘risi unga Xoronni, Mo‘zoni va Gazezni tug‘ib berdi. Xoron ham Gazez ismli bir o‘g‘il ko‘rdi.
47 Efaxning otasi Yohdoyning Raxem, Yo‘tom, Geshon, Palat va Shaf degan o‘g‘illari ham bor edi.
48 Xolibning Maxo ismli boshqa bir cho‘risi unga Shabar va Tirxano ismli o‘g‘illar tug‘ib berdi.
49 Keyinroq ular Shaf va Shavo ismli yana ikki o‘g‘il ko‘rishdi. Shaf Madmanno shahriga, Shavo esa Maxbina va Giva shaharlariga asos soldi. Xolibning Axsa ismli bir qizi ham bor edi.
50 Mana shularning hammasi Xolibning nasli edi. Xolibning xotini Efratdan tug‘ilgan to‘ng‘ich o‘g‘li Xur uch o‘g‘il ko‘rdi. Birinchisining ismi Sho‘val bo‘lib, u Xirat–Yorim shahriga asos soldi.
51 Ikkinchisining ismi Salmo bo‘lib, u Baytlahm shahriga asos soldi. Uchinchisining ismi Xoref bo‘lib, u Bayt–Gader shahriga asos soldi.
52 Xirat–Yorimning asoschisi Sho‘valdan Horu xalqi va Monaxat shahrining yarim aholisi bino bo‘ldi.
53 Xirat–Yorim aholisi Yitar urug‘i, Fut urug‘i, Shumot urug‘i va Mishroy urug‘laridan tashkil topgan edi. Zorox va Eshtoyo‘l shaharlarining aholisi ham shu urug‘lardan kelib chiqqan.
54 Natufo, Otro‘t–Bayt–Yo‘ab va Zorox shaharlarining aholisi hamda Monaxat shahrining yarim aholisi Baytlahmning asoschisi Salmon naslidan tashkil topgan edi.
55 Yabiz shahrida istiqomat qilgan kotiblarning urug‘lari ham Salmo naslidan kelib chiqqan bo‘lib, Tirotliklar, Shimatliklar va Suxotliklar degan nom bilan yuritilardi. Bular Xayin xalqidan bo‘lgan Xammat ismli bir odamning avlodlari edilar. Xammat Raxav xonadonining ajdodi edi.