Shohlar (to‘rtinchi kitob) 2 bob

1 Ilyos osmonga olinadi. 19 Elishayning mo‘jizalari.

1 Egamiz Ilyosni quyun ichida osmonga ko‘tarib ketadigan vaqt keldi. Ilyos bilan Elishay Gilgal shahridan chiqib ketishayotganda,
2 Ilyos Elishayga: — Sen shu yerda qol, Egamiz menga, Baytil shahriga bor, deb amr qilgan, — dedi. — Xudo shohid! Ont ichib aytamanki, sizdan hecham ayrilmayman, — dedi Elishay. So‘ngra ular Baytilga jo‘nadilar.
3 Baytilda payg‘ambarlar guruhi Elishayga peshvoz chiqib: — Egamiz bugun hazratingni olib ketadi, buni bilasanmi? — deb so‘radilar. — Bilaman, — dedi Elishay, — lekin menga bu to‘g‘rida gapirmanglar.
4 Keyin Ilyos Elishayga: — Sen shu yerda qol, Egamiz menga, Yerixo shahriga bor, deb amr bergan, — dedi. — Xudo shohid! Ont ichib aytamanki, sizdan hecham ayrilmayman, — deya javob qaytardi Elishay. So‘ngra ular Yerixoga kelishdi.
5 Yerixoda payg‘ambarlar guruhi Elishayning oldiga kelib, undan: — Egamiz bugun hazratingni olib ketadi, buni bilasanmi? — deb so‘rashdi. — Bilaman, — dedi Elishay, — lekin menga bu to‘g‘rida gapirmanglar.
6 Keyin Ilyos Elishayga: — Sen shu yerda qol, Egamiz menga, Iordan daryosiga bor, deb amr bergan, — dedi. — Xudo shohid! Ont ichib aytamanki, sizdan hecham ayrilmayman, — dedi Elishay. Shunday qilib, ikkovlari jo‘nab ketishdi.
7 Payg‘ambarlardan elliktasi kelib, uzoqroqda ikkovining ro‘parasida to‘xtadilar. Ikkovi esa Iordan daryosi bo‘yida turardilar.
8 Bir payt Ilyos chakmonini oldi–da, burab eshib, suvga urgan edi, suv ikki tomonga surilib, yo‘l ochildi. Ikkovlari quruq joydan o‘tib ketdilar.
9 Ular narigi qirg‘oqqa o‘tib olishgach, Ilyos Elishayga aytdi: — Meni hademay Egamiz olib ketadi. Ayt, shu voqea yuz bermasdan oldin sen uchun nima qilay? Shunda Elishay: — Iltimos, sizning payg‘ambarlik ruhingizdan menga ikki hissa ko‘p meros qolsin, toki sizning izdoshingiz bo‘lay, — dedi.
10 — Qiyin narsani so‘rayapsan, — dedi Ilyos. — Mayli, agar men yoningdan ko‘tarilib ketayotganimni ko‘ra olsang, istaganing bajo bo‘ladi. Agar ko‘ra olmasang, bajo bo‘lmaydi.
11 Ular yo‘lda suhbatlashib ketishayotgan edi, birdan olov otlar qo‘shilgan olov arava paydo bo‘lib, ularning o‘rtasiga yeldek uchib keldi. Ilyos quyun ichida osmonga chiqib ketdi. Shunday qilib, ikkovlari bir–birlaridan ayrildilar.
12 Elishay buni ko‘rib Ilyosga xitob qildi: — Otam! Otam! Siz Isroilning qudratli himoyachisi edingiz! Isroilning jang aravasi va otliq lashkari kabi edingiz–a! Qayoqqa ketib qoldingiz–a! Elishay Ilyosni boshqa ko‘ra olmagani uchun, egnidagi kiyimini ikkiga bo‘lib tashladi.
13 Ilyosning egnidan chakmoni tushib qolgan edi. Elishay o‘sha chakmonni olib orqasiga qaytib, Iordan daryosi qirg‘og‘iga keldi.
14 Elishay Ilyosning chakmonini suvga urib: “Egam Ilyosga qilganiday, men uchun ham mo‘jiza ko‘rsatadimi?” — dedi. Elishay chakmonini yana suvga urgan edi, daryo suvi ikki tomonga surilib yo‘l ochildi. Elishay o‘sha joydan o‘tib ketdi.
15 Yerixolik payg‘ambarlar guruhi olisdan Elishayni ko‘rib: — Elishayda Ilyosning ruhi bor, — deb Elishayga peshvoz chiqdilar. Uni kutib oldilar, yer o‘pib unga ta’zim qildilar.
16 So‘ngra payg‘ambarlar Elishayga: — Biz, qullaringizning ellikta baquvvat odamlarimiz bor, — dedilar. — Ijozat bering, ular borib, hazratingizni izlashsin. Balki Egamizning Ruhi uni biror toqqa yoki vodiyga boshlab ketgandir. — Yo‘q, yubormanglar, — dedi Elishay ularga.
17 Lekin payg‘ambarlar guruhi iltimos qilaverib, oxiri uni ko‘ndirdilar. Elishay: “Mayli, yuboringlar”, dedi. Payg‘ambarlar guruhi ellikta odamni jo‘natdilar. Odamlar uch kun qidirib, Ilyosni topa olmaganlaridan keyin,
18 Elishayning yoniga qaytib keldilar. Elishay bu paytda Yerixoda edi. Elishay ularga: — Sizlarga, bormanglar, deb aytmaganmidim?! — dedi.
19 O‘sha shaharning aholisi Elishayga murojaat qildi: — Hazratimiz ko‘rib turganlariday, shahar yaxshi yerga joylashgan, lekin suvi yaxshi emas, yeri ham hosil bermaydi.
20 Shunda Elishay: — Menga yangi kosaga tuz solib beringlar, — dedi. Ular Elishayning aytganini berdilar.
21 Elishay buloq boshiga chiqib, tuzni suvga tashladi–da, shunday dedi: — Egamiz shunday aytmoqda: “Men bu suvni toza qildim, endi bu suv tufayli hecham o‘lim, hosilsizlik bo‘lmaydi.”
22 Elishay aytganidek, suv toza bo‘ldi va hozirgacha tozadir.
23 Shundan keyin Elishay u yerdan Baytilga yo‘l oldi. U yo‘lda ketayotgan edi, shahardan yosh bolalar chiqib: — Jo‘nab qol, yo‘qol, kal! Jo‘nab qol, kal! — deb uni masxara qilishdi.
24 Elishay orqasiga qayrilib, bolalarga qaradi va ularni Egamizning nomi bilan qarg‘adi. Shu payt o‘rmondan ikkita urg‘ochi ayiq chiqib, bolalardan qirq ikkitasini burda–burda qilib tashladi.
25 Elishay bu yerdan Karmil tog‘iga ketdi, u yerdan esa Samariyaga qaytdi.