Shohlar (uchinchi kitob) 4 bob

1 Sulaymonning amaldorlari. 20 Sulaymon hukmronligining ravnaq topishi.

1 Sulaymon butun Isroilning shohi edi.
2 Uning qo‘l ostidagi a’yonlar quyidagilar edi: Zodo‘x o‘g‘li Ozariyo — ruhoniy,
3 Shishoning o‘g‘illari Elixorut va Oxiyo — kotib, Oxilud o‘g‘li Yohushafat — tarixnavis,
4 Yohayido o‘g‘li Binayo — lashkarboshi, Zodo‘x bilan Abuatar — ruhoniy,
5 Natan o‘g‘li Ozariyo — hokimlarning nazoratchisi, Natan o‘g‘li Zabud — ruhoniy va shohning maslahatchisi,
6 Oxisar — saroy boshqaruvchisi, Abdax o‘g‘li Odoniram — qarollarning boshlig‘i edi.
7 Sulaymonning o‘n ikkita hokimi bo‘lib, ular Isroil hududlarini boshqarar, shohni va shoh xonadonini oziq–ovqat bilan ta’minlardilar. Har bittasi yiliga bir oy davomida shoh xonadoniga oziq–ovqat yetkazib berishi shart edi.
8 Ularning ismlari quyidagicha edi: Efrayim qirlarida — Banxur,
9 Moxaz, Shalbim, Bayt–Shamash, Elo‘n–Bayt– Xanon degan shaharlarda — Bandaxor,
10 Arbo‘t va So‘xo‘ shaharlarida, butun Xafer o‘lkasida — Banxesed,
11 Butun Nafo‘t–Do‘r degan joyda — Banabunadov (Sulaymonning qizi To‘fat Banabunadovning xotini edi),
12 Tanax va Maxido‘ shaharlarida, butun Bayt– Shan hududida — Oxilud o‘g‘li Bano (bu joy Yizril etagidagi Zoraton shahridan Ovil–Maxla shahrigacha va Yoxmayom shahrining narigi tomoniga qadar bo‘lgan yerlardir),
13 Giladdagi Ramo‘t shahrida — Bangeber, shuningdek, Manashe o‘g‘li Yovir urug‘iga qarashli Gilad o‘lkasidagi qishloqlar, Bashan o‘lkasidagi Argob hududi, devor bilan o‘ralgan va darvozasi bronza tamba bilan mustahkamlangan oltmishta katta shahar ham unga qarardi.
14 Moxanayim yerlarida — Iddo o‘g‘li Oxinadov,
15 Naftali hududida — Oximas (u Sulaymonning qizi Bosimatga uylangan edi),
16 Osher hududida va Bolo‘t shahrida — Xushay o‘g‘li Bano,
17 Issaxor yerlarida — Paruvax o‘g‘li Yohushafat,
18 Benyamin yerlarida — Ela o‘g‘li Shimax,
19 Gilad o‘lkasida — Uri o‘g‘li Geber. Bu yurtda Sixo‘n — Amor xalqining shohi, O‘g — Bashan shohi bo‘lgan edi. Yahudo yurtining o‘z hukmdori bor edi.
20 Yahudo va Isroil xalqi shu qadar ko‘p ediki, go‘yo dengiz qirg‘og‘idagi qumni eslatardi. Ular yeb–ichib, xursandchilik bilan yashashardi.
21 Sulaymon Furot daryosidan Filistlar yeriga va Misr chegaralariga qadar bo‘lgan hamma o‘lkalarda shohlik qilardi. Bu o‘lkalardagi xalqlar Sulaymonga o‘lpon to‘lab, umr bo‘yi unga tobe bo‘ldilar.
22 Sulaymon xonadonining bir kunlik ozig‘i quyidagicha edi: 300 tog‘ora sifatli un va 600 tog‘ora kepakli un,
23 og‘ilxonada boqilgan semiz moldan 10ta va yaylovda boqilgan buqadan 20ta mol, 100ta qo‘y, bulardan tashqari, bug‘ular, kiyiklar, ohular, semiz parrandalar.
24 Furot daryosining g‘arbidagi Tifsaxdan G‘azo shahriga qadar bo‘lgan o‘lkalarda, daryoning g‘arb tomonidagi hamma shohlar ustidan Sulaymon hukmron edi. Atrofdagi hamma yurtlar bilan aloqasi yaxshi edi.
25 Sulaymon hayotligida Dandan Bershevaga qadar bo‘lgan Yahudo va Isroil yurtidagi har bir odam o‘z uzumzorida, o‘z anjir daraxti ostida tinchgina umr kechirardi.
26 Sulaymonning otxonalarida jang aravalari uchun to‘rt ming oti, o‘n ikki ming uchqur otlari bor edi.
27 O‘sha o‘n ikki hokimning har biri shoh Sulaymonni, shoh Sulaymonning dasturxonidan taom yeydiganlarning hammasini belgilangan oyda oziq–ovqat bilan ta’minlardi, birorta ham kamchilikka yo‘l qo‘yishmasdi.
28 Har biri o‘zining navbati kelganda shoh tayinlagan yerga jang aravalarining otlari va boshqa otlar uchun arpa, somon ham olib kelishardi.
29 Shunday qilib, Xudo Sulaymonga dengiz qirg‘og‘idagi qum kabi cheksiz–chegarasiz donolik, idrok, tengsiz aql berdi.
30 Sulaymonning donoligi butun sharq xalqlarining donoligidan, butun Misr xalqining donoligidan ham ortiq edi.
31 U hamma insonlardan, Zerax urug‘idan bo‘lgan Etxandan, Moxul o‘g‘illari Xaman, Qolko‘l, Dardaxdan ham dono edi. Atrofdagi hamma xalqlar orasida uning dong‘i ketgan edi.
32 U 3000 matal, 1005ta qo‘shiqlar ijro etdi.
33 U Lubnondagi sadr daraxtidan tortib devorda o‘sgan issopgacha, qo‘yingki, jamiki dov–daraxtlar, hayvonlar, qushlar, sudralib yuruvchilar, baliqlar haqida so‘z yuritardi.
34 Dunyodagi hamma shohlar Sulaymonning donoligidan bahramand bo‘lgani uning oldiga odamlarini yuborardi. Hamma xalqlardan odamlar kelib, Sulaymonning dono so‘zlarini eshitardilar.