Sahroda 31 bob

1 Isroil xalqi Midiyon xalqi bilan jang qiladi. 13 Lashkar qaytib keladi. 25 O‘ljalarning taqsimlanishi.

1 Egamiz Musoga aytdi:
2 — Isroil xalqi uchun Midiyonlardan qasos ol. Shundan keyin sen olamdan ko‘z yumasan.
3 Shundan keyin Muso xalqqa aytdi: — Odamlaringizning bir qismini qurollantiringlar. Ular Midiyon xalqi bilan jang qilib, ulardan Egamizning qasosini olishsin.
4 Har bir Isroil qabilasidan mingtadan odamni urushga jo‘natinglar.
5 Har bir Isroil qabilasidan mingtadan odam tanlab olindi, jami o‘n ikki ming odam qurollanib jangga shay bo‘ldi.
6 Muso ularni va ular bilan birga Elazar o‘g‘li ruhoniy Finxazni urushga jo‘natdi. Finxaz o‘zi bilan muqaddas ashyolarni va karnaylarni olib ketdi. Bu karnaylar xatardan darak berish uchun chalinardi.
7 Egamiz Musoga amr qilganday, Isroil sipohlari Midiyonlar bilan jang qilishdi. Ular Midiyon xalqining butun erkak zotini qirib tashlashdi.
8 Midiyon xalqining beshala shohini — Evi, Raxem, Zur, Xur, Rabani ham boshqalar qatori o‘ldirib yuborishdi. Bavo‘r o‘g‘li Balomni ham qilichdan o‘tkazishdi.
9 Midiyon xalqining ayollariyu bolalarini asir qilib, jamiki podalarini, suruvlarini va mol–mulkini o‘lja qilib olishdi.
10 Midiyon xalqi istiqomat qilgan hamma shaharu qarorgohlarga o‘t qo‘yishdi.
11 Olgan hamma o‘ljalarini — odamidan tortib moligacha
12 qarorgohga — Muso, ruhoniy Elazar va Isroil jamoasi huzuriga olib kelishdi. Qarorgoh Mo‘ab tekisligida, Yerixo shahri ro‘parasidagi Iordan daryosi bo‘yida joylashgan edi.
13 Muso, ruhoniy Elazar va jamoaning hamma yo‘lboshchilari ularni kutib olish uchun qarorgohdan tashqariga chiqishdi.
14 Muso urushdan qaytib kelgan mingboshi va yuzboshilardan qattiq g‘azablandi.
15 — Nimaga hamma ayollarni tirik qoldirdingiz? — deb so‘radi ulardan Muso.
16 — Balomning maslahati bilan Piyor tog‘ida Isroil xalqini Egamizga xiyonat qilishga undagan shular– ku! O‘shalarning dastidan Egamizning jamoasi orasida o‘lat paydo bo‘lgan edi!
17 Qani, bo‘linglar, hamma o‘g‘il bolalarni va er ko‘rgan ayollarni o‘ldiringlar.
18 Faqat er ko‘rmagan qizlarni o‘zingiz uchun tirik qoldiringlar.
19 So‘ng yetti kun davomida qarorgohdan tashqarida bo‘linglar. Qaysi biringiz odam o‘ldirgan yoki jasadga qo‘l tekkizgan bo‘lsangiz, uchinchi va yettinchi kunlari poklaninglar. Sizlar bilan birga asirlar ham poklanishsin.
20 Hamma kiyimlarni, barcha charm va yog‘och buyumlarni, echki junidan to‘qilgan hamma narsalarni poklanglar.
21 Ruhoniy Elazar urushga borgan sipohlarga aytdi: — Musoga Egamiz amr etgan qonun shundan iborat:
22 oltin, kumush, bronza, temir, qalay va qo‘rg‘oshin
23 — olovda yonmaydigan hamma narsalarni olovdan o‘tkazib poklanglar. Bundan tashqari, poklanish suvi bilan ham poklanglar. Olovda yonadigan buyumlarni esa suvning o‘zi bilan poklanglar.
24 Yettinchi kuni kiyimlaringizni yuvinglar. Shunda pok bo‘lasizlar. Keyin qarorgohga kirsangiz bo‘ladi.
25 Egamiz yana Musoga aytdi:
26 — Sen, ruhoniy Elazar va jamoaning urug‘boshilari asir olingan odamlarni, o‘lja olingan hayvonlarni hisoblab chiqinglar.
27 Asiru o‘ljalarni teng ikki qismga bo‘lib, bir qismini urushga borgan sipohlarga, ikkinchi qismini butun jamoaga beringlar.
28 Urushga borgan sipohlar ulushidan Men, Egangiz, uchun ulush ajratinglar. Asirlar, mol, eshak, qo‘y va echkilarning har besh yuztasidan bittasini Menga ulush qilib beringlar.
29 Sipohlardan olingan bu ulushni Menga nazr qilib, ruhoniy Elazarga beringlar.
30 Xalqqa tegishli bo‘lgan o‘ljaning ikkinchi qismidan Muqaddas chodir uchun mas’ul bo‘lgan levilarga ulush beringlar. Asirlar, mol, eshak, qo‘y va echkilarning har elliktasidan bittasi levilarga berilsin.
31 Muso bilan ruhoniy Elazar Egamizning Musoga bergan amrini ado etishdi.
32 Sipohlar qo‘lga kiritgan narsalardan tashqari o‘lja qilib olgan mol–hol va ayollarning umumiy soni quyidagicha edi: qo‘y–echkilar — 675.000 ta,
33 mollar — 72.000 ta,
34 eshaklar — 61.000 ta,
35 er ko‘rmagan qizlar — 32.000 ta.
36 O‘ljaning urushga borgan sipohlarga tegishli qismi quyidagicha edi: qo‘y–echkilar — 337.500 ta,
37 shulardan 675 ta qo‘y–echki Egamizning ulushidir,
38 mollar — 36.000 ta, shulardan 72 tasi Egamizning ulushidir,
39 eshaklar — 30.500 ta, shulardan 61 tasi Egamizning ulushidir,
40 er ko‘rmagan qizlar — 16.000 ta, shulardan 32 tasi Egamizning ulushidir.
41 Egamiz Musoga amr qilganday, Muso Egamizga ajratilgan ulushni nazr sifatida ruhoniy Elazarga berdi
42 Muso Isroil xalqi uchun sipohlarning o‘ljasidan ajratib olgan qism quyidagilardan iborat edi:
43 qo‘y–echkilar — 337.500 ta,
44 mollar — 36.000 ta,
45 eshaklar — 30.500 ta,
46 er ko‘rmagan qizlar — 16.000 ta.
47 Isroil xalqi ulush qilib olgan odamu hayvonlarning har elliktasidan bittasini Muso Egamizning Muqaddas chodiri uchun mas’ul bo‘lgan levilarga berdi. Egamiz Musoga qanday amr qilgan bo‘lsa, Muso shuni qildi.
48 Shundan so‘ng mingboshi va yuzboshilar Musoning huzuriga kelishdi.
49 Ular Musoga: — Biz, qullaringiz, qo‘limiz ostidagi sipohlarni sanab chiqdik, — deyishdi, — bironta odamimizni yo‘qotmabmiz.
50 O‘zimizni Egamiz hukmidan himoya qilish uchun, biz topgan oltin buyumlarimizni — bilaguzuklar, muhr uzuklar, sirg‘alar va zebigardonlarimizni Egamizga nazr qilib olib keldik.
51 Muso bilan ruhoniy Elazar ular olib kelgan hamma oltin zeb–ziynatlarni olishdi.
52 Mingboshi va yuzboshilar Egamizga nazr qilgan oltinning umumiy og‘irligi o‘n ikki pudga yaqin chiqdi.
53 Oddiy sipohlar esa qo‘lga kiritgan o‘ljalarni o‘zlariga qoldirgan edilar.
54 Isroil xalqini Egamiz doim esida tutishi uchun, Muso bilan ruhoniy Elazar mingboshi va yuzboshilardan olgan oltin buyumlarni Uchrashuv chodiriga olib kelishdi.