Xaggey 2 bob

1 Yangi Ma’badning ulug‘vorligi. 10 Itoatkorlikdan kelgan baraka. 20 Egamizning Zarubabelga bergan va’dasi.

1 O‘sha yilning yettinchi oy, yigirma birinchi kunida Egamiz yana xabar yuborib, quyidagi so‘zlarni payg‘ambar Xaggeyga ayon qildi:
2 — Yahudo hokimi — Shaltiyol o‘g‘li Zarubabelga, oliy ruhoniy — Yahuzadax o‘g‘li Yoshuaga va asirlikdan qaytib kelgan butun xalqqa shu gaplarni yetkaz:
3 — Orangizda oldingi Ma’badning shuhratini ko‘rganlar bormi? Hozirgi ko‘rinishi qanday? Oldingisi bilan solishtirganda bunisi arzimagan bir narsaday–ku, axir!
4 Egamizning kalomi shudir: “Endi dadil bo‘l, ey, Zarubabel! Dadil bo‘l, ey, oliy ruhoniy Yoshua!” Egamiz aytmoqda: “Mana shu yurtdagi asirlikdan qaytib kelgan xalq, dadil bo‘linglar!”
5 Sarvari Olamning kalomi shudir: “Mening Ruhim hali ham sizlarning orangizda, qo‘rqmanglar. Ishga kirishinglar, chunki Misrdan chiqqaningizda sizlarga bergan va’damga binoan Men sizlar bilan birgaman.”
6 Axir, Sarvari Olam shunday aytmoqda: “Birpasdan keyin yana osmonu yerni, dengiz va quruqlikni larzaga keltiraman.
7 Barcha xalqlarni titrataman, ularning xazinasi shu yerga keltiriladi.” Sarvari Olam aytmoqda: “O‘shanda Men mana shu Ma’badni hashamat bilan boy qilaman.”
8 Sarvari Olamning kalomi shudir: “Kumush Meniki, oltin ham Menikidir.”
9 Sarvari Olam aytmoqda: “Bu Ma’badning keyingi shuhrati oldingisidan ham ulug‘roq bo‘ladi.” Sarvari Olamning kalomi shudir: “Mana shu yerda tinchlik ato qilaman.”
10 Shoh Doro hukmronligining ikkinchi yil, to‘qqizinchi oy, yigirma to‘rtinchi kunida payg‘ambar Xaggey orqali Egamizning quyidagi so‘zlari ayon bo‘ldi.
11 Xaggey ruhoniylarga dedi: — Sarvari Olam shunday aytmoqda: “Ruhoniylardan Tavrot bo‘yicha quyidagi holatlarni ajrim qilishni so‘ra.
12 Agar birortasi kiyimining etagida qurbonlikdan olingan go‘shtni olib ketayotgan bo‘lsa, o‘sha kiyimning etagi bilan non, sho‘rva, sharob, zaytun moyi yoki boshqa oziq mahsulotiga tegib ketsa, o‘sha narsa ham muqaddas hisoblanadimi?” Ruhoniylar Xaggeyga: “Yo‘q”, — deb javob berdilar.
13 Xaggey yana so‘radi: “Agar birortasi inson jasadiga tekkani uchun harom bo‘lsa–da, keyin aytib o‘tilgan oziq mahsulotlardan biriga tegsa, o‘sha narsalar harom hisoblanadimi?” Ruhoniylar: “Ha”, — deb javob berdilar.
14 Shunda Xaggey dedi: — Egamizning qalomi shudir: “Mana shu odamlar ham, shu xalq ham oldimda shunday. Ular qilgan ishlarning hammasi, ular keltirgan har bir nazr ham harom.
15 Endi sizga nima bo‘lgani haqida o‘ylab ko‘ring. Mening Ma’badimni qayta qurishni boshlamasingizdan oldin nimalar bo‘lgani haqida o‘ylab ko‘ring.
16 20 chora don olaman, deb xirmonga borganingizda u yerda faqat 10 chora don bo‘lardi. Xumdan 50 ko‘za sharob olaman, deb borganingizda esa faqat 20 ko‘za sharob topardingiz.”
17 Egamiz aytmoqda: “Mehnatingizning barcha samarasini yo‘q qilay, deb garmsel, shira va do‘l yubordim. Shunda ham Menga qaytishni rad qildingiz.
18 Ammo bugun, to‘qqizinchi oyning yigirma to‘rtinchi kunidan boshlab, sizlarga nima bo‘lishi haqida o‘ylanglar.
19 Ma’badimning poydevori yotqizilganiga ancha bo‘ldi. O‘shandan beri, ekkan urug‘laringiz aytarli bir hosil bermagan bo‘lsa ham, toklaringiz, anjirlaringiz, anorlaringiz va zaytun daraxtlaringiz hech bir hosil keltirmagan bo‘lsa ham, bugundan boshlab, Men sizlarga baraka beraman.”
20 O‘sha kuni, oyning yigirma to‘rtinchi kunida Egamiz yana xabar yuborib, quyidagi so‘zlarni payg‘ambar Xaggeyga ayon qildi:
21 — Yahudo hokimi Zarubabelga ayt: “Osmon va yerni larzaga solaman.
22 Shohliklarning taxtlarini ag‘daraman, xalqlarning shohliklariga barham beraman. Jang aravalari va ularning ustidagilarni ag‘daraman. Otlar, chavandozlar yiqiladi, hamma bir–birining qilichidan halok bo‘ladi.”
23 Egamizning kalomi shudir: “Ey, qulim, Shaltiyol o‘g‘li Zarubabel, o‘sha kuni, — demoqda Sarvari Olam, — seni o‘z muhr uzugimday qilaman, chunki Men seni tanlaganman.” Sarvari Olamning kalomi shudir.