Zafaniyo 3 bob

1 Quddusning gunohi va itoatsizligi. 8 Xalqlar Egamizga yuz buradi. 14 Sevinch qo‘shig‘i.

1 Bulg‘angan, buzuq shaharning holiga voy! Zolimlarga to‘lib ketgan shaharning holiga voy!
2 U hech kimning gapiga quloq solmaydi, O‘ziga hech qanday saboq olmaydi. O‘z Xudosi tomon yuz burmaydi, Umidini Egamizga bog‘lamaydi.
3 Shahar a’yonlari o‘kirayotgan sherlarga o‘xshaydi. Hakamlari ham kechasi och qolgan bo‘rilarga o‘xshab, Ertalabgacha o‘ljasidan hech narsa qoldirmaydi.
4 Payg‘ambarlari katta ketadi, Hammasi qalloblik qiladi. RuhoniylariXudoning uyini harom qiladi, Ular Tavrot qonunini buzadi.
5 Ammo Egamiz hamon shahardadir. U doim to‘g‘ri ish qiladi, U nohaqlik qilmaydi aslo! U har kuni ertalabdan adolat o‘rnatadi, Tong sahardan odillik bilan ish tutadi, Fosiqlar esa uyalmay yomonlik qilaveradi.
6 Egamiz shunday deydi: “Men xalqlarni qirib tashladim, Ularning shaharlarini vayron qildim, Qal’alarini qulatdim. Ana, ko‘chalari huvullab qoldi, Shaharlarida inson zoti qolmadi.
7 Endi xalqim Mendan qo‘rqar, Bundan o‘ziga saboq olar, deb o‘ylagan edim. Quddusni vayron qilmayman, Aytganlarimni boshiga solmayman, degan edim. Ammo ular shunda ham, Qabihliklar qilish ishtiyoqidan voz kechmadilar.”
8 Egamiz shunday demoqda: “Mening kelishimni kutinglar, Men xalqlarga hamla qilib, Ularni talon–taroj qiladigan kunni kutinglar. Men qaror qildim: xalqlarni yig‘aman, Barcha ellarni to‘plab olaman. Ularning ustiga g‘azabimni sochaman, Alangali qahrimni ularga yog‘diraman. Rashkim o‘ti butun dunyoni kuydirib tashlaydi.
9 Keyin Men barcha xalqlarning nutqini o‘zgartiraman, Shunda ular butlarga iltijo qilmay, faqat Menga iltijo qilishadi. Birgalikda Menga xizmat etishadi.
10 Olis yurtlardan ixlosmandlarim kelishadi, Habashistondagi daryolarning narigi tomonidan, Menga nazrlar olib kelishadi.
11 Ey xalqim, o‘sha kuni sizlar uyalib qolmaysizlar, Oldinlari Menga bo‘ysunmaganingizdan shunda xijolat tortmaysizlar. Axir, Men orangizdagi takabbur odamlarni yo‘q qilaman. Shunda Muqaddas tog‘imda o‘zlaringizni katta tutmaydigan bo‘lasizlar.
12 Men faqat kamtarin va itoatkor odamlarni qoldiraman. Ular Men, Egangizda panoh topadilar.
13 Isroil xalqining omon qolganlari Hech yomonlik qilmaydilar. Ular hech kimni aldamaydilar, Og‘izlaridan yolg‘on so‘z chiqmaydi. Ular yaylovda o‘tlab yurgan qo‘ylarday orom oladilar, Hech kim ularni bezovta qilmaydi.”
14 Ey Isroil xalqi, sevinch ila hayqiring! Ey Quddus aholisi, kuylang! Ey Sion ahli, butun qalbingizdan shodlaning!
15 Egamiz sizlarni jazolab bo‘ldi, Dushmanlaringizni U quvib yubordi. Isroilning Shohi — Egamiz orangizdadir. Siz endi kulfatdan qo‘rqmang.
16 O‘sha kuni Quddusga shunday so‘zlar aytiladi: “Ey, Sion aholisi, qo‘rqmang! Aslo bo‘shashmang!
17 Egangiz Xudo sizning orangizdadir, Sizga zafar keltiruvchi jangchi O‘shadir. U sizni deb xursand bo‘lib sevinadi. O‘z sevgisi ila qo‘rquvlaringizni olib tashlaydi. Ha, sizni deb shod bo‘lib kuylaydi.”
18 Egamiz shunday deydi: “Ey surgun bo‘lgan Quddusliklar, Sizlar tayinlangan bayramlarda Qatnasha olmaganingizdan xafasizlar, Men sizlarni o‘z yurtingizga olib kelaman, Bundan buyon xor bo‘lishingizga yo‘l qo‘ymayman.
19 Sizlarga zulm o‘tkazgan xalqlar bilan O‘shanda O‘zim hisob–kitob qilaman. Men cho‘loqlarni qutqaraman, Haydab yuborilganlarni yig‘ib olaman. Ular sharmanda bo‘lgan har bir yurtda Obro‘ va shuhrat topadilar.
20 Ha, o‘sha vaqtda sizlarni yig‘ib olaman, Uylaringizga eltib qo‘yaman. Sizlarni yana farovonlikka erishtiraman, Buni o‘z ko‘zingiz bilan ko‘rasiz, Xalqlarning hurmatu maqtovlariga sazovor bo‘lasiz.” Egamizning kalomi shudir.