O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Korinfliklarga ikkinchi maktub 1:1


IBT, 2008 Худонинг иродаси билан Исо Масиҳнинг ҳаворийси бўлган мен, Павлус ила биродаримиз Тимўтий, Коринф шаҳридаги Худонинг жамоатига, шунингдек, Ахая ўлкаси бўйлаб яшовчи барча Худонинг азизларига салом йўллаймиз.
IBT, 2013 Xudoning irodasi bilan Iso Masihninghavoriysi bo‘lgan men — Pavlusdan va birodarimiz Timo‘tiydan Xudoning Korinf shahridagi jamoatiga hamda Axaya hududidagi barcha Xudoning azizlariga salom!