O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yuhannoning ikkinchi maktubi 1:3


IBT, 2008 Отамиз Худо ва Отанинг Ўғли – Раббимиз Исо Масиҳ берган иноят, марҳамат ва тинчлик сизларга доим ёр бўлгай, сизларни ҳақиқат ва муҳаббат йўлига йўналтиргай.
IBT, 2013 Biz haqiqat va sevgi bo‘yicha yashar ekanmiz, Otamiz Xudo va Otamizning O‘g‘li — Iso Masih beradigan inoyat, marhamat va tinchlik doim bizga yor bo‘ladi.