O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Obodiyo 1:8


IBT, 2013 Egamiz shunday aytmoqda: “Ey Edom xalqi, hukm qilinadigan kunda, Men donishmandlaringni halok qilurman, Esov tog‘idagi aql–idroklilarin yo‘q qilurman.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang