O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Titusga maktub 1:4


IBT, 2008 Умумий имонимиз асосида ҳақиқий фарзандим бўлган Титусга Отамиз Худодан ва Қутқарувчимиз Исо Масиҳдан меҳр-шафқат ва тинчлик тилайман.
IBT, 2013 Qadrdonim Titus, bizning e’tiqodimiz bir, sen menga o‘z o‘g‘limday bo‘lib qolgansan. Otamiz Xudo va Najotkorimiz Iso Masih senga inoyat va tinchlik ato qilsin.