O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Titusga maktub 1:1


IBT, 2008 Худо танлаган кишиларнинг имонли бўлишлари ва ҳақиқий диёнатни уқиб олишлари учун хизмат қилаётган Худонинг қули ва Исо Масиҳнинг ҳаворийси, Павлусдан – салом!
IBT, 2013 Xudoning quli va Iso Masihninghavoriysi bo‘lgan men — Pavlusdan salom! Xudoning tanlangan odamlari imonda sobit bo‘lsinlar va xudojo‘ylikka chorlovchi haqiqatni bilib olsinlar deb, Xudo meni bu xizmatga tayinladi.

   •    Titusga maktub 1:2 >