O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Timo‘tiyga ikkinchi maktub 1:2


IBT, 2008 Севимли ўғлим Тимўтийга Отамиз Худо ва Раббимиз Исо Масиҳдан иноят, марҳамат ва тинчлик тилайман.
IBT, 2013 O‘g‘lim Timo‘tiy, senga Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masih inoyat, marhamat va tinchlik ato qilsin.