O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Timo‘tiyga ikkinchi maktub 1:10


IBT, 2008 Бу иноят энди Халоскоримиз Исо Масиҳнинг оламга келиши билан очиқ намоён бўлди. Инжил Хушхабари шундан иборатки, Исо Масиҳ ўлимни йўққа чиқарди, ҳаёт ва ўлмасликни эса ойдинликка чиқарди.
IBT, 2013 Mana endi, bu inoyat Xaloskorimiz Iso Masihning olamga kelishi bilan yaqqol namoyon bo‘ldi. Masih o‘lim kuchini yo‘q qildi. U mangu hayotga eltuvchi yo‘lni bizga Xushxabar orqali yoritib berdi.