O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Salonikaliklarga ikkinchi maktub 1:1


IBT, 2008 Отамиз Худо ва Раббимиз Исо Масиҳнинг уммати бўлган Салоника шаҳридаги имонлилар жамоатига Павлус, Силван ва Тимўтийдан салом!
IBT, 2013 Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masihning Salonika shahridagi imonlilar jamoatiga Pavlus, Sila va Timo‘tiydan salom!