O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Xaggey 1:1


IBT, 2013 Shoh Doro hukmronligining ikkinchi yil, oltinchi oy, birinchi kuni edi. Yahudo hokimi — Shaltiyol o‘g‘li Zarubabelga va oliy ruhoniy — Yohuzadax o‘g‘li Yoshuaga payg‘ambar Xaggey orqali Egamiz quyidagi so‘zlarini ayon qildi:

   •    Xaggey 1:2 >