Xudo xizmatida yashashimiz

1. Shunday qilib, ey birodarlarim, Xudoning marhamati haqi sizlarga yolvoraman: Xudoga oqilona xizmat qila olishingiz uchun vujudingizni tirik, muqaddas, Xudoga manzur bo‘ladigan qurbon qilib bag‘ishlanglar. 2. Bu dunyoga uyg‘unlashmanglar. Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasining nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o‘zgaringlar.

3. Menga berilgan inoyatdan foydalanib, sizlarning har biringizga shuni aytyapman: haddingizdan oshib, o‘zingizga bino qo‘ymanglar. Lekin Xudo har bir kishiga qancha imon bergan bo‘lsa, shunga ko‘ra fikr qilib, aqli raso odamlar bo‘linglar. 4. Badanimiz bir bo‘lsa-da, uzvlar ko‘p, uzvlarning vazifasi esa bir xil emas. 5. Shunga o‘xshab, biz ko‘p kishi bo‘lsak ham, Masih vujudida birlashganmiz va bir badanni tashkil etamiz, har birimiz alohida-alohida bo‘lib, bir-birimiz uchun uzvdirmiz.

6. Xudoning inoyat qilgani bo‘yicha, biz Undan har xil in’omlar olganmiz. Birovning in’omi bashoratgo‘ylik bo‘lsa, o‘z ishonch-e’tiqodiga muvofiq bashorat qilsin. 7. Agar xizmat in’omi bo‘lsa, xizmat qilsin; agar muallimlik in’omi bo‘lsa, ta’lim bersin. 8. Kim nasihatgo‘y bo‘lsa, pand-nasihat bersin. Kim ehson beruvchi bo‘lsa, chin ko‘ngildan bersin. Kim boshliq bo‘lsa, g‘ayrat bilan boshchilik qilsin. Kim mehribonchilik qilsa, xursandlik bilan qilsin.

Sevgi – eng yuqori xislat

9. Sevgingiz riyosiz bo‘lsin. Yomonlikdan nafrat qilib, yaxshilikka chirmashib olinglar. 10. Bir-biringizni birodarlarcha, samimiy muhabbat bilan sevinglar. Bir-biringizni izzat-hurmat qilishga o‘zishganday harakat qilinglar. 11. G‘ayratingizni susaytirmanglar. Otashin ruh bilan Rabbingizga xizmat qilinglar. 12. Umidvorlik ila xursand bo‘lib yuringlar. Qayg‘uda sabrli, toat-ibodatda sabotli bo‘linglar. 13. Imonlilarning ehtiyojlarini ta’minlashda ishtirok etinglar. Mehmondo‘st bo‘lishga jon kuydiringlar.

14. Sizlarni quvg‘in qilayotganlarni duo qilinglar, ha, duo qilinglar, qarg‘amanglar. 15. Sevinayotganlar bilan birga sevininglar, yig‘layotganlar bilan birga yig‘langlar. 16. O‘zaro hamfikr bo‘linglar. Takabburlik qilmay, muloyim odamlar bilan do‘st bo‘linglar. O‘zbilarmonlik qilmanglar.

17. Hech kimga yomonlik evaziga yomonlik qaytarmanglar. Barcha odamlarning ko‘zi oldida yaxshilik qilishga intilinglar. 18. Agar iloji bo‘lsa, qo‘lingizdan kelganicha, barcha odamlar bilan tinch-totuv hayot kechiringlar. 19. Ey seviklilarim, o‘zingiz uchun qasos olmanglar, balki Xudoning g‘azabiga yo‘l qo‘yinglar. Zero Tavrotda shunday yozilgan:

“Qasos Mening qo‘limda,

Sazosini Men beraman,

– deydi Xudovand”.

20. Aksincha:

“Agar dushmaning och qolgan bo‘lsa, uni to‘yg‘izgil,

Agar chanqagan bo‘lsa, unga suv ichirgil.

Mana shunda uning boshiga yonayotgan cho‘g‘lar yiqqanday bo‘lursan”.

21. Yomonlikka mag‘lub bo‘lma, yomonlikni yaxshilik bilan mag‘lub qilgin.

 

RIMLIKLARGA MAKTUBI 12–BOB